ЗворотнI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13036


Серед неперехiдних Д1СЛ1 ляють групу зворотних ДIСЛI називають дiю: 262 Граматика: морфологiя, синтаксис , спрямовану на самого дiяча: вдяга тися, митися, причiсуватися (вдягати, мити, причiсувати себе); , здiйснену в його iнтересах: будува тися, запасатися, збиратися (бу дувати, запасати для себе, збира ти себе), дiю чи стан, у яких виявляються внутрiшнi властивостi дiяча: куса тися, дряпатися (мати здатнiсть кусати й дряпат и), журитися, засмутитися (самому стати за журеним, засмученим). Показником зворотних дiєслiв є постфiкс -ся (-сь). Бiльшiсть непере хiдних дiєслiв з постфiксом -ся ( сь) має спiввiдносне перехiдне дiєслово без постфiкса: молити молитися, купати купатися, зачиняти зачиня тися, готувати готуватися. Проте є ряд зворотних дiєслiв, якi не мають спiввiдносних перехiдних дiєслiв: гордитися, усмiхатися тощо. Ми мовчимо поезiя i Я. Ми одна однiй дивимось у вiчi. Л. Костенко. Зупинилась тиша тиха i не збудна, Зупинився в небi вечоровий дим. Не спинися лиш ти, любове моя трудна, Трудним свiтом бiлим падай, але йди. М. Вiнграновський. Хоч як нелегко розiбратись у подiях, Проте найважче розiбратись у собi. В. Забаштанський.

ЗворотнI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13036