Зразок розбору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13189


Кожна голова свiй розум має ( Нар. т е.). яка? ^ Голова кожна iменникове, оз начальнi, повне узгодження; що? 5IС + м ає розум дiєслiвне, додатковi, безприйменникове керування; чий? I розум свiй iменникове, означа льнi, повне узгодження.

* * *
Нехай серця не знають супокою, Хай обганяют ь м рiï часу бiг, I наша юнiсть буде хай такою, ‘IЛЛЛА ” ” ” ”” ” — ” — Щоб ïй нiхто не заздрит и не мiг! В. Симоненко. Наша займенник, указує на на лежнiсть ( чия? ). Початкова форма наш. Присвiйний, жiночий рiд, одни на, називний вiдмiнок. У реченнi виступає узгодженим означенням. (Х ай буде) такою займенник, указує на ознаку (якою? ). П очаткова форма т акий. Вказiвний, жiночий рiд, однина, орудний вiдмiнок. У Ре' ченнi виступає частиною складеного iменного присудка. ïй займенник, указує на 3-ю ос бу однини ( кому?). Початкова форм*1 вона. Особовий, жiночий рiд, Да вальний вiдмiнок. У реченнi висту пає непрямим додатком. 232 Граматика: морфологiя, синтаксис Нiхто зай м ен н и к , ук азує на вiдсутнiсть осiб (х т о ? ). Заперечний, н а зи в н и й вiдм iнок. У реченнi пiд мет. Утворений вiд питального хт о за допомогою зап ереч н оï частки нi, з якою пишеться разом .

Зразок розбору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13189