Зразок фонетичноÏ транскрипцIÏ тексту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12443


Орфографiчний запис: Хай це, можливо, i не найсуттєвiше, але ти, дитино, покликана захищати своïми долоньками крихiтну свiчечку букви ï, а також, витягнувшись на пальчиках, оберiгати мiсячний серпик букви є, що зрiзаний з неба разом iз ниточкою. Бо кажуть, дитино, Що мова наша соловïна.
I. Малкович. Фонетичний запис (транскрипцiя): [хаi це / можливо / i неи
наiсут:евiше / але ти / диетйно / покликана захиешчати свО]iми
долонками крйхiтну свiчеичку букви / ]i / а також / вйтагнуушис на
палчиках / обеирiгати мiсачниi серпик букви / уе / шчо зр'iзаниi з
неба разом iз нйточкоiу // бо кажут / диетйно / шчо мова наша /
солов}iна //] 39 УКРАÏНСЬКА МОВА Фонетична транскрипцiя застосо
вується в дiалектологiчних записах, у наукових працях з
фонетики, часто в словниках iноземних мов тощо. Фонематична
транскрипцiя до сить близька до орфографiчного за пису, вона
передає тiльки фонемний склад морфем, слiв i текстiв, а не всi
вiдтiнки звукiв мови, у яких реалiзу ються фонеми. Наприклад, слово
вчаться у фоне тичнiй транскрипцiï записують так: [учац':а], а
у фонематичнiй [вчат'с'а]. Проте в навчальнiй лiтературi не рiдко
обєднують обидва види тран скрипцiï, а деякi позначки
опуска ють залежно вiд мети транскрибу вання слiв. Практична
транскрипцiя запис засобами нацiональноï абетки чужо мовних
власних назв, термiнiв та iнших неперекладних слiв. Цей рiз новид
транскрипцiï не виходить за межi графiки мови, що
запозичує. Практичною транскрипцiєю корис туються для
перекладу технiчноï до кументацiï, для географiчних карт,
путiвникiв тощо.

Зразок фонетичноÏ транскрипцIÏ тексту orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12443