Засоби звязку мIж головною I пIдрядною частиною orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13353


1. Пiдряднi сполучники є основним засобом поєднання
пiдрядноï час тини з головною. За будовою, як вi домо, вони
подiляються на п р о с т i (що, як, бо, хоч, мов, наче, коли та iн.)
i складенi (тому що, через те що, так що, дарма що, для того щоб,
незважаючи на те що та iн.).
2. Сполучнi слова. У ролi сполучних слiв виступають: вiдноснi
займенники: хто, що, який, чий, котрий, скiльки (у всiх вiдмiнках);
прислiвники: де, коли, куди, звiд ки, поки, як та iн. Займенники й
прислiвники є са мостiйними повнозначними словами, тому вони
не лише зєднують пiдряд не речення з головним, а й виступа ють
членами пiдрядного речення. УВАГА! Звернiть увагу на те, що пiд час
креслення схем складнопiдрядних речень сполучники пiдряд ностi
розмiщуємо мiж дужками (ïхня службова роль), а сполучнi
слова у круглих дужках члени пiдрядних частин. Щоб розрiзнити
сполучники I СП()! лучнi слова, треба памятати такi спо соби
розпiзнавання: Сполучне слово. є членом пiдрядного речення; до
нього можна поставити питання- на нього падає логiчний наголос-
його не можна опустити, тому що речення втрачає змiст; його,
як правило, можна замiнити iншим сполучним словом або iн шою
самостiйною частиною мови: У словi рiдному велика сила є, Що
розбива гранiт i золото кує. М. Рильський. яка? [- = ], (що_=
i =) . Благословенна та ясна година, ко ли дитя читає Кобзаря
(Д. Пав- личко ). [= -], (коли — =) Сполучник: не
виступає членом речення, а ли ше виконує службову
функцiю; до нього не можна поставити питання; на нього не
падає логiчний наголос; його можна опустити, при цьому смисл
речення зберiгається; його можна замiнити лише сполуч ником:
Граматика: морфологiя, синтаксис Дибонь, зап iзн о зрозум iв я , що
сло- в0 треба берегт и ( Л . Д м ит ерко). [*-], и*о( = ). Кола
слова на порох стертi, сповi датись зорям зайво (Б.-I.Антонич). Коли
( — = ),[ = ].

Засоби звязку мIж головною I пIдрядною частиною orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13353