Засоби вираження граматичних значень слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12724


Синтетичнi (условi): Закiнчення: 162 т рава зелен а рост у т рави зелен- оï рост еш т равi зелен iй рост е. Афiкси (суфiкси i префiкси): малюю малюват и; малю-ючи на-малювати. Чергування звукiв: везти вiз; друг друже. Суплетивiзм (змiна основи слова): я мене; гарний кращий; говорити сказати. Наголос: весни, рiки, верби весни, рiки, верби; вибiгати вибiгати. Аналiтичнi (поза словом): Носiєм граматичного значення виступає iнше слово: до бiблiотеки; бiльш таланови тий; буду працювати; написала б, написав би; книга й освiта; здiб ний, але ледачий. Порядок слiв. Цей засiб виражен ня граматичноï форми вiдiграє до помiжну роль, виявляє себе тiльки в реченнi. Наприклад: Гнiв викликав бiль. Iменник гнiв має граматичне зна чення називного вiдмiнка й синтак сичну роль пiдмета, а iменник бiль, що стоïть пiсля дiєслова-присудкаï має граматичне значення знахiдно' го вiдмiнка й виступає додатком. Гоаматика: морфологiя, синтаксис I навпаки, у реченнi: Бiль викли кав гнiв. Слово бiль набуло граматичного значення називного вiдмiнка й пiд мета, а гнiв знахiдного вiдмiнка й додатка. Граматичнi форми бувають: морфологiчнi видозмiни одного й того ж повнозначного слова (сло воформи): земля, землi, зем лi, землю, землею, на землi, земле; синтаксичнi способи виражен ня типiв поєднуваностi слiв (узго дження, керування, прилягання): чорна земля; орати землю. Граматична категорiя. Це родове по няття, яке обєднує однорiднi граматич нi значення, вираженi рiзними мовни ми засобами. Рiд, наприклад, це граматична категорiя, тодi як чоловi чий, жiночий i середнiй рiд грама тичнi значення; однина i множина Два протиставлення для категорiï чис ла. Так само граматичними категорiя ми виступають спосiб i час, для яких граматичнi значення вiдповiдно дiй сний, умовний i наказовий способи та теперiшнiй, минулий i майбутнiй час. Отже, граматична категорiя спiв вiдноситься з граматичним значен ням як загальне з одиничним. У гра матицi (морфологiï) видiляють де сять граматичних категорiй мови, якi мають лише повнозначнi слова: 1* РIД.
2. Число.
3. Вiдмiнок.
4. Ступiнь порiвняння.
5. Вид.
6. Перехiднiсть неперехiднiсть.
7. Час.
8. Спосiб.
9. Стан.
10. Особа.

Засоби вираження граматичних значень слова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12724