Засоби милозвучностI украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12547


Для украïнськоï мови характерна евфонiчнiсть, або милозвучнiсть. Ще в XIX ст. видатний учений I. Срез- невський вiдзначив, що це мова пое тична, музикальна, мальовнича. Мелодiйнiсть украïнськоï мови до сягається природним чергуванням Орфографiя окремих голосних i приголосних зву кiв, спрощенням у групах приголос них, уживанням паралельних форм слiв тощо. Збiг двох i бiльше приголосних усувається використанням фонетич них варiантiв самостiйних та службо вих слiв, яке називають евфонiчним чергуванням звук iв (вiд грецького euphonia милозвучнiсть). Найуживанiшим засобом досягнен ня милозвучностi мови є позицiйнi чергування у в, i й: читав у книзi, рука в руку, холод но взим ку, снiг узим ку; приïдуть утрьох, працювали втрьох; зуст р iли ввечерi, зуст рiлись увечерi; фрукти й овочi, овочi i фрукти; вiн iшов, вона йш ла. Цi чергування регулюються таки ми правилами:

Засоби милозвучностI украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12547