ЗаперечнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12934


Заперечними називають займен ники, якi вказують на вiдсутнiсть предмета, ознаки чи кiлькостi. Заперечнi займенники утворюють ся вiд питально- вiдносних за допомо гою заперечноï частки нi (анi): нiхто, нiде, нiщо, нiякий, анiчий, нiскiльки. Без пiзнання мети нiщо не можна належно вивчити (Г. Кониський). Не лiнуйся нi до чого доброго (Володимир Мономах). Заперечнi займенники нiхто, нiщо в непрямих вiдмiнках можуть уживати ся з подвiйним наголосом: на частцi i на основi займенника. ‘ РОЗРIЗНЯЙТЕ! Нiкому (нема кому) сказати. Нiчого (нема чого) сказати. Нiкому (жоднiй людинi) не сказав Нiчого (жодного слова) не сказав Морфологiчнi ознаки заперечних займенникiв такi ж, як i питально- вiдносних, вiд яких вони утворенi. УКРАÏНСЬКА МОВА Вiдмiнюються за зразком питально- вiдносних. У непрямих вiдмiнках вони можуть розпадатися на частини, якщо прийменник ставиться мiж префiксом (словотворча частка) та коренем: н iхт о нi в кого, нi з ким; н iя ки й нi в якого, нi за якi; нiщ о нi до чого, нi за що. I т iльки при лю дях, мабуть, Д ерева т ремт ят ь вiд жаху, Бо кращ их iз них поведут ь Н i за що нi про що на плаху. Л . Костенко. ~ У В А Г А ! Н е тр еб а плутати займ енники з прислiвниками, якi пиш уться разом : нiзащ о , н iн ащ о ; н iзащ о н е пiду, звест и нiнащ о.

ЗаперечнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12934