Загадки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13461


Загадка (вiд гадка думка, га дати думати, мислити) ко роткий твiр, у якому в завуальованiй алегоричнiй формi зашифровано пев ний предмет чи явище, первiсне зна чення яких треба вiдшукати. Кожна загадка це художнiй опис, яскраве зображення загаданих предметiв i явищ. У загадках, як i в прислiвях, вираженi спостереження народу над явищами людського життя та приро ди, вiдбито його досвiд, мудрiсть, йо го вмiння образно мислити. Загадки один з найдавнiших i найпоши ренiших видiв народноï творчостi. У свiдомостi людей вони живуть тися чолiттями. Чимало загадок зберiга ють i вiдображають первiснi, мiфо логiчнi погляди на природу: Той, що живе в лiсi (лiсовик), Той, кого не згадують о пiвночi (чорт), Ви соко стоïть, одно око має, усюди за глядає (сонце). Пiзнаючи природу, людина змiнювала своï погляди. За гадки завжди були однiєю з форм 457 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА навчання молодi, через них переда- I вався життєвий досвiд народу, знан ня, з ïх допомогою розвивалися розу мовi здiбностi, кмiтливiсть. Пiзнiше загадування загадок набрало розва жального характеру: ïх загадували пiд час свят та забав, на вечорницях. Сьогоднi загадки майже повнiстю пе рейшли в дитячий фольклор. Народ 1 памятає старi загадки та весь час скла дає новi, у яких вiдображено спосте реження за новими явищами життя. З появою книги, автомобiля, лiтака, паровоза зявляються загадки про цi предмети: Мовчить, а всiх навчить* ( книжка), Щ о летить крило має, а крилами не махає? (лiт ак), Ог нем не запалиш, водою не погасиш ( електрика), Дерево та дрiт кри чить на весь свiт ( телеграф).

Загадки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13461