Забавлянки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13508


Забавлянки ряд непiсенних жанрiв. Це невеличкi поетичнi тво ри, якi примовляють дорослi, пестя чи немовля. Потiшки невеликi вiршики, якi промовляють дитинi перед тим, як кладуть спати. ïхнє призначення заспокоïти дитину, вплинути на ïï психiчний стан, щоб вона швидше заснула. Тексти потiшок дуже по дiбнi до колисанок, у них виступають тi самi дiйовi особи, що й у пiсеннiй лiрицi: Тихо, (iм я дитини), не плач, Киця принесе калач. Iде киця по мостику, Несе калач на хвостику. Пестушки коротенькi вiршики, якi виконуються в поєднаннi зi своє рiдними рухами чи вправами, якими дорослий пестить дитину, пiдба дьорює, спонукає до певного виду дiяльностi. Найпоширенiшими є варiанти Ласочки. Гладячи дитину по руках, примовляють: Лася, Лася, де була? У лiсi. Що ïла? Горiсi. Чим кусала? 481 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Зубами. Куди клала? До мами. Майже всi словянськi народи ма ють забавлянку Сорока* (або ïï варiанти). Вона повязана з пещен ням дитячоï руки. Вiршованi казочки з елементами сюжетностi народ створив для дiтей старшого вiку (3-5 рокiв), наприклад Пiшла киця по водицю. Безконечнi, або надокучливi казоч ки коротенькi вiршованi твори, де в жартiвливому тонi йдеться про якусь несерйозну або малоймовiрну подiю, що повторюється багато разiв, не перериваючи оповiдi казочки. Ме ханiзм безконечностi* створюється шляхом вiдповiдi на поставлене в кiнцi твору питання: Чи казати знов з кiнця?, Гарна баєчка, чи нi?, Розказати тобi ще?. Найпоши ренiша по всiй Украïнi казочка Був собi чоловiк Сажка. Заклички короткi поетичнi тво ри, повязанi з вiрою людей у магiчну дiю слова, у яких звучать звертання до природних явищ з метою вплину ти на погоду, довкiлля. Наприклад: Iди, iди, дощику, Зварю тобi борщику В поливянiм горщику. Iди, iди, дощику, Цебром, вiдром, дiйницею Над нашою пашницею. Вийди, вийди, сонечко, На дiдове полечко, На бабине зiллячко, На наше подвiрячко.

Забавлянки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13508