За наявнIстю головних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13199


Двоскладне (наявнi два головнi чле ни речення пiдмет i присудок): Земними плодами пiд зорями зорiє людини подвиг (М. Ткач). 315 УКРАÏНСЬКА МОВА Ц ивiлiзацiя це добро та лю- i дянiст ь ( В. Коломiєць). Односкладне (має тiльки один го ловний член пiдмет чи присудок): Дерево й учителя пiзнають по пло дах (Н ар. те.). Вiрю в память I серце людське ( Б. О лiйник). Немае мудрiших, нiж народ, учи телiв ( М. Рильський ).

За наявнIстю головних членIв речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13199