З IсторIÏ украÏнськоÏ орфографIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12510


Першою працею, у якiй закладалися основи украïнського правопису, була Грамматика малороссийского наре- чия (1818 року) О. Павловського. Згодом на Надднiпрянськiй Украïнi набула значного поширення т. зв. кулiшiвка фонетичний правопис, укладений П. Кулiшем, а в Галичинi й на Буковинi пристосований до мiсцевоï вимови фонетичний правопис
. Желехiвського, т. зв. желехiвка. Iсторико-етимологiчний правопис роз
робив М. Максимович (дуже складний для вживання, був мало
популярний). У XIX ст. функцiонувало кiлька украïнських
правописних систем (А. Метлинського, М. Гатцука, М. Драгоманова та
iн.), якi вiдiграли певну роль у становленнi нацiональ ноï
орфографiï. Орфографiя Проте в 1863 та 1876 рр. царський уряд
заборонив використання ук раïнського правопису, тому аж до 1905
р. на територiях пiдросiйськоï Украïни украïномовнi
тексти дру кувалися т. зв. ярижкою росiйсь кою абеткою та згiдно з
тодiшньою чинною росiйською орфографiєю. Офiцiйно схваленого й
обовязко вого для вжитку украïнського кодексу орфографiï не
було аж до 1921 року, коли вийшли друком Найголовнiшi правила
украïнського правопису, створенi Украïнською АН пiд керiв
ництвом академiка А. Кримського. Новий повний орфографiчний ко декс,
яким i тепер в основному послу говується украïнська
дiаспора, вийшов у 1928 роцi, вiдомий в iсторiï як скрип-
никiвський, бо його затвердив нар ком освiти УРСР М. Скрипник.
Наступне видання правопису 1933 р. фактично вiдкидало попереднє
як iдеологiчно неправильне. Вiн був обовязковим до 1946 року, коли
вийшов новий Украïнський пра вопис , друге його видання
здiйснено в 1960 роцi, третє у 1990, а чет верте у 1993. Нинi
триває робота над новою редакцiєю Украïнського
правопису.

З IсторIÏ украÏнськоÏ орфографIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12510