ЮрIй Федькович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13720


Вiн перший на Буковинi почав пи сати народною мовою, продiï ж ую чи i розвиваючи тродм1 1 Маркiяна Ш аш кевича, ТоРас1 Ш евченка, став основоположнi ком н ов оï украïнськоï лiтеро^ ри на Буковинi. ф. Погребемр 588 Н ар о д ив ся Юрiй Ф едькович 8 серпня 1834 оКу в гiрському селi Сторонець-Путилiв на Бу- совинi у сiм'ï управителя помiщ ицьких маєткiв. У 1846-1848 рр. навчався в Чернiвецькiй нижчiй реальнiй школi. у 1848-1851 рр. через переслiдування ав стрiйською владою його старш ого брата за участь у загонi Лукяна Кобилицi покидає рiдний край i подається на заробiтки в Молдову. У 1852-1863 рр. пiдтиском батька йде на вiйсько ву службу в австрiйську армiю . П iд час боïв в Iта лiï 1859 роцi написав перший украïнський вiрш Нiчлiг. Пережите в вiйську стало згодом зна чущим художнiм матерiалом; болi, тугу, надiï й розчарування рекрутського та вояцького життя оспiвував вiн так, як нiхто iнш ий (I. Ф ран ко). 1862 року збiрка П оезiï Йосифа Федькови- ча принесла авторовi ш ироке визнання. Помер Юрiй Федькович 11 сiчня 1888 року в Чернiвцях, там i похований. Поет, прозаïк, драм атург i п ере кладач Юрiй Федькович розпочав лiте ратурну iсторiю ж ивого украïнського слова в буковинському краï. Вихова ний фольклорним свiтом гуцульсько го села, вiн формував своï естетичнi смаки й на благодатному матерiалi захiдноєвропейськоï л iтературн оï класики. Буковинським соловiйком або Буковинським К обзарем народ назвав Юрiя Ф едьковича. Понад 400 поезiй, спiванок, балад, дум i поем такий його поетичний доробок. Про за Юрiя Ф едьковича понад 60 повiстей, оповiдань та новел пано рама Буковини. А щ е вiн писав каз ки, пєси та веселi повiстi, анекдоти. Здiйснив ряд переробок п єс iн ш и х авторiв, переклав украïнською т р а гедiï В. Ш експiра Гамлет, М ак бет, а також драму Р. Г отш аля М а зепа. У клав Буквар та iн ш i в и дання для ш коли.

ЮрIй Федькович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13720