ВказIвнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12918


Вказiвними називають займенни ки, що лише вказують на предмет (цей, оцей, той, отой), ознаку (т а кий, отакий), кiлькiсть (ст iльки), не називаючи ïх. Займенники цей (оцей), той (отой) указують на видiлення окремого предмета з ряду подiбних: Той мурує, т ой руйнує… (Т. Ш ев ченко). Займенник т акий (отакий) указує на узагальнену ознаку або вживаєть ся для пiдсилення вираження прик метниковоï ознаки: Я не такий, щоб зрадити люди ну! (Леся У краïнка ). Стаю таким добрим, що вже птицi можуть сiдати на мою бiлу голову (0. Довженко). Вказiвнi займенники сей, ся, се, сi (застарiлi форми) в сучаснiй ук раïнськiй мовi вживаються рiдко тiльки в дiалектному мовленнi й у творах художньоï лiтератури. / знов веселий вiт ер пє сей вогкий дух землi ( . М алан ю к). Не спiвайте менi сеï пiснi, не вра жайте серденька мого! (Л еся Украïнка ). Займенник ст iльки вказує на не- визначений кiлькiсний вияв ознаки, предмета й спiввiдноситься з кiль кiсними числiвниками: Скiльки зiр у високому небi, ст iль ки спiвiв у серцi моïм (В. Сосюра).

ВказIвнI займенники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12918