Вживання прийменникIв з вIдмIнковими формами orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13106


1. Прийменники вживаються при iменниках, займенниках та всiх
субстантивованих частинах мови в непрямих вiдмiнках.
2. Мiсцевий вiдмiнок завжди вжи вається з прийменником. Iншi вiд
мiнки можуть бути як з приймен никами, так i без них.
3. Прийменники можуть вживатисяз формою одного, двох (за, на, над, по,
перед, об, понад, помiж) i трьох (мiж, помiж, промiж, в (у), за, з)
вiдмiнкiв. Найтиповiшi поєднання приймен никiв з вiдмiнковими
формами: Р .Без, бiля, вiд, для, до, з-за, з-пiд, про ти, за, мiж,
в, коло, залежно вiд, се ред, поперед та iн. Учителя i дерево
пiзнають з пло дiв. Проти вiт ру пiском не поси ” пеш. Добре iм я
краще вiд багат ства. У неправди вiк короткий. Д .Завдяки, всупереч,
вслiд, ^апе рекiр, назуст рiч, навздогiн таïн- Н аперекiр долi
не пiдеш.
4. Крiзь, над, пiд, перед, поза, на.об,^1 з, за, мiж, в (у), попiд,
прмiм. Не знаючи броду, не лiзь у воду- добро добром платять. Пiд
чий камiнь вода не тече. 288 .3а, з, над, пiд, помiж, попiд, слiдом
за, у звязку з та iн. Науки не носять за плечима. Не поговоривши з
головою, руками не бери. Вода з вогнем не товаришi. М.По, на, в ( у
), при, о (об) та iн. Друга пiзнають у бiдi. Хочеш ïсти калачi,
не сиди на печi. Кожна травичка на своєму коренi росте.

Вживання прийменникIв з вIдмIнковими формами orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13106