Вживання апострофа orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12512


Апостроф надрядковий гра фiчний знак, що не позначає жодного звука, а вживається в украïнському письмi для передачi роздiльноï вимо ви твердих приголосних перед на ступними йотованими голосними я, ю, є, ï, що позначають два звуки: [/а], Иу]> !>]> Ш- Апостроф ставимо: В украïнських словах:
1. Пiсля губних б, п, в, м, ф перед йо тованими я, ю, є, ï
( мавпа Буф ): здоровя, любязнiсть, жирафячий, вється,
соловï, мякий, девятсот.
2. Пiсля р у кiнцi складу, якщо у ви мовi чується звук [/]: М
аряна, подвiря, сузiря, мiж гiря, мат iрю, пiрïна, на
узгiр'ï.
3. Пiсля префiксiв, якi закiнчуються на приголосний: пiдïзд,
безядерний, вiд'ïжджати, передювiлейний, обєднання, воз
зєднання, розяснити, але: безiнiцiативний, розучити, зеко
номити.
4. Пiсля першоï частини складних i складноскорочених слiв, що
закiн чується на приголосний: трьохярусний, дитясла, папєв-
ропейський, М iнюст; пiвяблука, пiвюрти, пiвємностi,
пiв'ïдальнi, але: пiвдня, пiвапельсина, пiв-Африки, пiв-
Японiï.
5. Пiсля к у словi Л укян та похiдних вiд нього: 67 ^4 УКРАÏНСЬКА
МОВА Л укянович, Лук'яненко, Лукян- чук, Лукянець, Лукяниця. У
словах iншомовного походження:
6. Пiсля: губних б, п, м, в, ф; шиплячих ж, ч, ш; задньоязикових к, х;
гортанного г перед я, ю, е, ï (якщо у вимовi чується
звук [;']): компютер, премєр, мишяк, пєдестал, iнтервю,
Ружє, Х юс- тон, Монтескє.
7. Пiсля р у кiнцi складу: iнтерєр, барєр, карєра,
Фурє.
8. Пiсля префiксiв, що закiнчуються на приголосний: адютант,
конюнктура, iнєкцiя, конюнктивiт.
9. Пiсля скороченоï частки де- (д) та частки о у прiзвищах:
ОКейсI, ОГенрi, Ж анна Д Арк, Д Артаньян. Апостроф не ставимо: В
украïнських словах:
10. Пiсля губних б, п, м, в, ф, якщо пе ред ними стоïть
приголосний (крiм р), що належить до кореня слова: свято, мавпячий,
духмяний, рiзд вяний, тьмяний, рiзьбяр, медвя ний, рутвяний,
дзвякнути, але: арфяр, червяк, вербя, верф'ю; пiдвязати, звязок,
розмякнути, розпясти.
11. Пiсля р на початку складу, якщо йотованi позначають його мякiсть
[Р*]: зоря, рясний, рядок, крючок, гаря чий, порятунок, бряжчати.
12. Перед буквосполученням йо: серйозний, курйозний; Воробйов,
Муравйов, Соловйов. У словах iншомовного походження:
13. Пiсля б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х перед я, /о, є, що
позначають мякiсть (помякшення) попе реднього приголосного: бюджет,
бюро, бювет, гравюра, ко мюнiке, пюре, кювет, фюзеляж, Барбюс,
Мюнхен. ЗАПАМЯТАЙТЕ] В ‘я ч е с л а в , В я зе м с ь к и й ,
В ял ь ц е в а , Р у м я н ц е ва , П р окоф єв , С т е ф
‘ю к , але: Рєпiн, Р яз а н ь , Б р ю ссел ь. В
‘я ч е с л а в з в язковий то р ф ‘ян и й п iв'ям и б у
р ян с у з iр ‘я со л о в ï iн т е р в ‘ю
ПОРIВНЯЙТЕ! С в я т о с л а в с в я тк о в и й духмяний п iв- Я л
ти бур як серйозний Соловйов гравю ра

Вживання апострофа orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12512