Вищий ступIнь порIвняння прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12861


Вищий ступiнь порiвняння показує, Що в одному предметi ознака виявля ється бiльшою мiрою, нiж в iншому: Якi алмази, перли чи смарагди до рожчi нам вiд вiрностi i правди? Вищих я не вiдаю скарбiв, нiж мир ний труд i щастя в мирнiм домi. З те. I. Кочерги. Вищий ступiнь порiвняння має просту i складену форми. Проста форма вищого ступеня порiвняння твориться за допомогою сУфiксiв -щ-, -iиi-: сильний сильнiший, веселий веселiший, молодий молодший, дешевий дешевший. В окремих випадках можливi па ралельнi форми вищого ступеня: багатий багатший i багатiший. Такi паралельнi форми можуть розрiзнятися своïм значенням: старший (за посадою), старiший (за вiком); рiдшi (посiви), рiднiша (олiя). При твореннi вищого ступеня прик метникiв у звуковому та морфемному складi основи можливi певнi змiни.

Вищий ступIнь порIвняння прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12861