Вищий ступIнь порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13074


Вищий ступiнь порiвняння утво рюється вiд прислiвникiв так само, 278 Граматика: морфологiя, синтаксис i вищий ступiнь прикметникiв, i М8 двi форми: просту й складену. Проста форма твориться: , за допомогою суфiксiв -ш, -iiи: голосно голоснiше, просто простiше, тонко тонше, гли боко глибше; вiд рiзних коренiв: гарно краще, багато бiль ше, погано гiрше. Складена форма: за допомогою слiв бiльш, менш: бiльш активно, менш наполегливо. Значення вищого ступеня може пiдсилюватися словами ще, трохи, багато, значно, куди, далеко: ще бiльше, трохи бiльше, значно бiльше, куди бiльше, далеко бiльше. При твореннi вищого ступеня по рiвняння прислiвникiв вiдбуваються такi само змiни, як i при ступеню- Ваннi прикметникiв: випадання суфiксiв -к-, -ок-, -ек-: швидко швидше, далеко даль ше, широко ширше; чергування приголосних: г>ж,з * жч: дорого дорожче, ду- дужче, низько нижче; с~* Щ (шч): високо вище.

Вищий ступIнь порIвняння orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13074