Виникнення термIну соцIалIстичний реалIзм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13836


У кiнцi 20-х — на початку 30-х рр. починаються судовi процеси, бiль шiсть з яких була сфабрикована. ïх. ня мета знищити цвiт украïнськоï нацiï, ïï iнтелектуальну та культурну елiту. Сумна статистика свiдчить, що серед репресованих письменникiв Радянського Союзу половина украïнцi. Полiтичнi репресiï не могли не вплинути на перебiг лiтературного процесу. Згортаються стильовi пошу ки, розпускаються лiтературнi ор ганiзацiï. У 1934 роцi вiдбувся I Все союзний зïзд радянських письмен никiв, який засвiдчив iснування в Украïнi єдиноï спiлки письменникiв СРСР. Поняття стилю й методу почи нають ототожнювати. У результатi вирiшено дати визначення норматив ного методу. За настановами ВКП(б) впровадже но єдиний всесоюзний лiтературний напрям, для назви якого пропонували такi формули: пролетарський реал iзм, психологiчний, тенденцiйний, конструктивний, метод комунiс тичного реалiзму, дiалектико-мате- рiалiстичний метод. Усi цi форму лювання ввiбрав у себе термiн соцiа лiстичний реалiзм (за аналогiєю до критичного реалiзму XIX ст.). Довгi роки стильовi пошуки мали визначатися саме критерiями соцре- алiзму як офiцiйно визнаного про вiдного лiтературного методу. Вiн ви магав зображення реальних подiй, оспiвування революцiйного iдеалу. 714 Нова лiтература обовязковоï поляризацiï персона жiв, чiтко визначеного морального аспекту (Загибель ескадри О. Кор нiйчука, Оптимiстична трагедiя З. Вишневського). Водночас стара традицiя (а назва цього методу свiдчить про те, що по ходить вiн вiд класичного реалiзму) дозволяла митцям широко залучати досвiд минулих поколiнь. Проте час вiд часу зявляються твори, що вихо дять за рамки звуженого пiдходу до лiтературноï творчостi, вони стають гордiстю украïнськоï лiтератури (Патетична соната Миколи Ку- лiша, безсмертнi усмiшки короля ук раïнського гумору Остапа Вишнi). Це засвiдчує неабиякий мистецький хист майстрiв слова, ïхнє глибоке внутрiшнє прагнення вiдстоювати власну iндивiдуальнiсть, творчу сво боду, вiльне виявлення свого внут рiшнього свiту.

Виникнення термIну соцIалIстичний реалIзм orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13836