Вимова приголосних звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12499


Вiдповiдно до законiв украïнськоï орфоепiï дзвiнкi приголоснi [б], [г], И , [д], [д ], [з], И<Гї1, Ï Й ! [ж], [дж] у мовленнєвому потоцi, як пра вило, зберiгають свою дзвiнкiсть: У кiнцi слова: [народ], [друг], [хл'iб], [нiж], [молод'], [зи'ґзаґ], [пеиiзаж], [наказ], [ґедз'], [памороз]. У серединi слова перед наступним глухим приголосним (здебiльшого на межi кореня й суфiкса): [стежка], [шибка], [рйбка], [беир iзка], [нйз'ко], [складка], [борiдка], [редка], [меирежка], [рiзба], [ложка]. Лише дзвiнкий приголосний [г] У кiлькох словах перед глухими [т], Фонетика. Графiка. Орфоепiя [к] оглушується й вимовляється, як парний йому глухий [х]: [,лёхко], [вдхко], [нiхт'i], [кiхтi], [дохггiу], [миехтйт']. Кiнцевi дзвiнкi приголоснi префiк сiв роз-, без-, через- перед глухим приголосним кореня: [розквiт ат и], [беизсмерта], [розпис], [беизкоштдуно], [розету пйт ис а], [череизс'iделниек]. Глухi приголоснi перед дзвiнкими в серединi слова пiддаються впливовi дзвiнких, тобто вимовляються дзвiнко: [молодба], [воґзал], [фудбдл]. Рiзну артикуляцiю мають гортан ний [г] i проривний задньоязиковий [ґ] звуки. Приголосний звук [ґ] влас тивий деяким власне украïнським та iншомовним словам (ïхнiй перелiк подано в Украïнському правописi 1993 року): ^ ‘ , О/ [ґудзик], [ґанок], [ґрунт], [ґедз ], [аґрус], [ґул'а], [ л е ґiн], [ґречниi], [ґданс'к], [ґреинландi]а] тощо. В iнших словах слiд вимовляти звук [г]: [гiгант], [гарно], [гнiздо], [горiх], [голос], [газета], [вагон]. Звуки [дж], [дз], [дз] (африкати) вимовляються як один неподiльний звук, лише на межi префiкса й коре ня буквосполучення [дж], [дз] вимов ляються роздiльно, тобто як два ок ремi звуки: [бджола], [еïжмiл], [джеиреило], [дослiожеин:а], [дзвiн], [дзеркало], [дзвiнйц'а], але: [пiдживйти], [вiджартувати], [вiд зие му вати], [вiд значити]. Шиплячi приголоснi [ж], [ч], [ïй], [дж вимовляються твердо, вони помякшуються тiльки перед [i] та коли подовжуються: [плашч], [плач], [хрушч], [чаша], [круча], [чеибрец], [шепiт], [шчедрил], [л'iшчйна], [чемниï], [брошура], [журi], [шчо], [чого], [очi], [ножi], [шiс'т1], [клучi], [пiднiж:а], [узбiч:а], [пiд:аш:а], [подорож:у], [велиеч!:у], [рдзкiш:у]. Твердо вимовляються губнi приго лоснi [б], [тi], [в], [лi], [ф] у всiх по зицiях; напiвпомякшено лише перед
[i], а також у словах iншомовного по ходження перед йотованими. Звук
[ф] вимовляється чiтко в за позичених словах; його слiд
вiдрiзня ти вiд буквосполучення [хе], яке вживається у власне
украïнських словах: [факт], [фауна], [фазан], [деилфiн],
[фiлоедфца], [фотограф], [фе}ерi}а], [федïр], [феиодосi}а];
[хвЧртка], [хвороба], [хвйла], [хво]а], [хвалебнiй], [хвастливiй],
[хви'лйн:ш].

Вимова приголосних звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12499