ВIдокремленI прикладки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13290


Прикладка це рiзновид означен ня, вираженого iменником. Вiдокремленi прикладки бувають поширенi i непоширень Як i означення, вони вiдокремлю ються комами й тире. Прикладки вiдокремлюються комами:
1. Якщо поширена прикладка стоïть пiсля iменника, до якого вона
вiд носиться: Час, великий диригент, перегортає ноти на
пюпiтрi (Л. Костенко). Фантазiє, богине легкокрила, Ти свiт
золотистих мрiй для нас одкрила I землю з них веселкою
зєднала. Леся Украïнка. Звертаючись до образу Лесi Укра
ïнки, до цього феномена людськоï стiйкостi, можемо
бачити, якою силою може ставати в людинi ви сокiсть ïï
помислiв, значимiсть життєвого iдеалу, безмiр любовi до свого
народу (О. Гончар). Кiлька однорiдних прикладок, що стоять пiсля
пояснюваного iменни ка, також видiляються комами: Дядько мiй, Микита-
чорнокнижник, Швець i мрiйник, славний чоловiк Все життя розповiдав
про нiжнiсть, Хоч ïï не бачив цiлий вiк. А. Малишко.
2. Якщо поширена прикладка, що стоïть перед пояснюваним iменни
ком, має обставинний вiдтiнок (причини, умови, допусту):
Чудовий пiанiст, Лисенко надзви чайно тонко й художньо передавав
твори Шумана, Шопена, Лiста (В. Дяченко ). Пристрасний мисливець,
палкий поборник охорони природи, Ос тап Вишня малює своï
пейзажi з прекрасним задушевним лiризмом (М. Рильський ). Як
представник i керiвник ради кальноï партiï, Франко
розïж джав по Галичинi, виступав на се лянських вiчах i
проводив пропа гандистську роботу (О.Дей). УВАГА! Якщо прикладка,
що стоïть перед iменником, має тiльки означальне
значення, то вона не вiдокремлюється: А життя творiв славного
икрдïнгького ПЕ заïка i драматурга Юрiя Iвановича Яновсько-
га вимiрюється вiками ( С. Плачинда). Блискичий хидажник-
каоикатирист. тдД0 витий лiтеоатоо-пиблiиист, неповтОВiШ' поетичний
повiстяр, найвидотнiший КIНЗВ^- жисео-новатор Довженко був
феноменаль ним у мистецтвi розповiдання (Ю. Смо 364 Гоаматика:
морфологiя, синтаксис З Якщо непоширена i поширена прик ладки
стоять при особовому зай меннику (незалежно вiд позицiï): Син
Донеччини, задушевний лi рик, вiн [В. Сосюра] був серед тих, хто
глибоко вiдчув красу украïнсь кого поетичного слова i виявив
його новi можливостi (О. Гончар). Пiднявшись iз найглибших надр крi
пацького розпашiлого пекла, вiн, ве ликий Тарас, з
прометеïвською си лою викриття жбурне в очi царям, панству
слово гнiву ( О. Гончар).
3. Якщо прикладка приєднувана до пояснюваних iменникiв чи особо
вих займенникiв за допомогою слiв або (у значеннi тобто), у тому
числi, наприклад, зокрема: Мовознавство, або лiнгвiстика, це наука
про мову.
4. Якщо прикладка приєднується за допомогою слiв родом, на
iмя, на прiзвище, за нацiональнiстю та iнших: Гей, був у Сiчi
старий козак, на прiзвище Чалий (Нар. те.). Козак Бобренко, на iмя
Григорiй, єдиний син достойноï вдови (Л. Костенко). 6*
Прикладки зi сполучником як, як що вони мають значення причини: Як
учений, етнограф i фолькло рист, Франко все життя з палким
iнтересом ставився до народноï творчостi (М. Рильський). В
iнших випадках (у значеннi в ролi кого, чого) прикладка не
вiдокремлюється: Я виïхав до Одеси й улаштувався на
роботу на кiнофабрику як ре жисер. Звенигора в моïй свiдомостi
вiдклалася як одна з найцiкавi ших робiт (О. Довженко). ПОРIВНЯЙТЕ!
5. Вiдомий лiкар Тетяна Попова видала книгу Нариси про гомеопатiю.
6. Як лiкар-гомеопат. Тетяна Попова допо могла вилiкуватися багатьом
хворим.
3. Тетяна Попова як лiкар-гомеопат видала
книжку рекомендацiй для зцiлення вiд ба
гатьох хвороб.
7. Якщо прикладка, виражена за гальним iменником, стосується
власноï назви i стоïть пiсля неï: Син Яця-коваля,
Iван рудоволосий. Рибалка i мудрець, поет i каменяр, Не надививсь
на блиск i на повзверхнiй чар. На Чайльд-Гарольдiв плащ, на
Лорелеï коси. М. Рильський. Я мiсця шукаю на Вiслi зеленiй. На
плитах вокзальних, бiля тоï стiни. Де плакав Стефаник
скорботностi генiй, Пробитий сльозами Галичини. Д. Павличко.
Суворий Данте, вигнанець флорентiйський, 365 УКРАÏНСЬКА МОВА
Встає iз темряви часiв серед ньовiчних. Леся Украïнка.
8. Якщо прикладка власна назва вiдноситься до загального iмен ника й
служить для його уточнен ня, а перед нею можна вставити слова
тобто, а саме: А спiв Садовського! А Саксагансь- кий маг! Два
характерники, Панас той i Микола, що народи лися в розложистих
степах, де вiтер та народ була ïх перша шко ла (М. Рильський
).
9. Якщо прикладка стосується про пущеного в реченнi iменника: О
рiдне слово, хто без тебе я? Нiмий жебрак, старцюючий бродяга,
Мертвяк, оброслий плиттям саркофага, Прах, купа жалюгiдного рамя.
Д. Павличко. Прикладки вiдокремлюються тире:
10. Якщо поширена прикладка має до даткове пояснювальне або уточню-
вальне значення й перед нею мож на поставити а саме (стоïть на
по чатку або в серединi речення): Мандрiвник вiчний невблаган ний
час iде вперед, його не зупини ти (В. Симоненко). I земля наречена
в молочнiм цвiту яблунево-рожевих садiв - млiє солодко (.
Маланюк). УВАГАÏ Якщо за умовами контексту в кiнцi вiдокремле
ноï прикладки повинна стояти кома, то ставить ся тiльки перше
тире: Першi своï сценiчнi кроки i Лiницька, i Левиць- кий
ставили в трупi Марка Кропивницького иього основоположника
икоаïнського теат- ои i першого ж на икраïнськiй сиенi
цчитєлп. режисеоа. що вказав методи гри i дав напря мок
творчостi цiлому поколiнню артистiв (М. Вороний).
11. Якщо поширена прикладка має у своєму складi роздiловi
знаки: Там, по тому боцi, були хащi кущiв i дерев густ i й
непролазнi за рослi, i вiд них пахло вогкiстю i рясним листям (Ю.
Смолич).
12. Якщо треба пiдкреслити само стiйнiсть прикладки (частiше в кiнцi
речення): Не цвiтуть на вiкнах геранi сонний символ спокiйних
буднiв (О. Телiга). На порозi гiсть веселий дощ бла китний,
весняний (М . Рильський). Тихо-тихо ст iкає на землю зерно
перест иглi сльози степiв (М . Стельмах ). Iду, i поруч твердо
Крокує Честь мiй секундант ” Б. Олiйник.

ВIдокремленI прикладки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13290