ВIдокремленI обставини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13292


Вiдокремленi обставини можуть б у* ти вираженi одиничними дiєприслiв никами, дiєприслiвниковими звороте ми та iменниками з прийменниками- Гоаматика: морфологiя, синтаксис Вiдокремлення обставин, вираже- ях дiєприслiвниковими зворотами одиничними дiєприслiвниками i Обставини, вираженi дiєприслiв никовими зворотами, вiдокремлю ються завжди: А зорi падають i гаснут ь, Не долет iвш и до зем лi. Невже i я от ак завчасно Впаду, погасну, промину, До душ людських не докричавшись, ïх не розкри вш и т аïну? Б. М озолевський. Не кинувш и у глиб надiйний якiр, Пливу й пливу повз береги краси.
. М аланюк. На ж иттєвi йдучи видноколи, Не розтратьте найкращих
чуттiв. Будьте гiднi рiдноï школи, Будьте гiднi своïх
вчителiв. Б. М ельничук. Примiтки.
1. Якщо два дiєприслiвникових звороти 3 єднанi
неповторюваними єднальними або роздiловими сполучниками, то
кома мiж ними не ставиться: Весняний вiтер нетерпляче зiтхає,
оббiгаючи узлiсся та розвiваю чи гiлля плакучiй березi (Леся
Украïнка). Тихий сон ст уляє вiï, розiгнавши давнi м
рiï i отопивши ïх в журбi. Г. Чупринка.
2. Якщо дiєприслiвниковий зворот стоïть Пiсля сурядного
сполучника i, то в усному мовленнi мiж сполучником i зворотом пау зи
немає, але на письмi кома ставиться, щоб указати на початок
звороту: Снiг iде I, сяйво розсiваючи блiде, Зволожує афiшi i
обличчя.
I. Жиленко. Навшпиньках пiдiйшов вечiр, Засвiтив зорi, послав на травах
тумани I, на вуста поклавши палець, лiг. П. Тичина.
3. Дiєприслiвник i дiєприслiвниковий зворот, якi стоять
пiсля сполучника, вiддi ляються вiд нього комою тодi, якщо ïх
можна переставити в iнше мiсце: Не може при добрi той жить. Хто хоче
злу й добру служить. Бо, хтiвши догодить обом, Вiн швидко стане зла
рабом.
I. Франко. А як все те не поможе. Дай йому євшана-зiлля, Щоб,
понюхавши, згадав вiн Степу рiдного привiлля. М. Вороний. Цiлий день
в мою кiмнату Сонце не дивилось, А, заходячи за хату. На стiнi
вiдбилось. О. Журлива.
2. Вiдокремлюються обставини, вира женi одиничними
дiєприслiвниками. Мене там мати повивала I, повиваючи,
спiвала. Свою журбу переливала В свою дитину. Т. Шевченко. Поволi з
вечiрнiх туманiв земля, засинаючи, пє (Т. Осьмачка).
УКРАÏНСЬКА МОВА Чекає ратая, паруючи, чорнозем ( М.
Рильський ). Надбiг i майже вiдбiгає вже, не ог лядаючись,
кучерявий червень (. Кротевич). —————-
—————————&mda-
sh;-УВАГА! Якщо одиничний дiєприслiвник указує на спосiб
виконання дiï (наближається до прислiвника) i стоïть
зразу ж пiсля дiєслова-присудка, то вiн не
вiдокремлюється: Iдуть спiваючи (як?) дiвчата. Бiйцi сидiли }3
i димавшись (як?). Говорити не димаючи (як?) все одно, що стрiляти
не дiлячись (як?) ( Сервантес). Любив, ïдучи на возi з лугу,
дивитися лежачи (як?) на зоряне небо (О. Довженко). Вiдокремлення
обставин, вираже них сполученням iменникiв з при йменниками
3. Вiдокремлюються незалежно вiд позицiï в реченнi обставини допус-
ту, вираженi iменником з прий менником незважаючи на: Незважаючи на
ранню пору, то в одному кiнцi, то в iншому зривалася пiсня (О.
Гончар).
4. Звороти зi словами у звязку з, за лежно вiд, згiдно з, вiдповiдно
до, завдяки, за згодою та iн. вiдокрем люються зрiдка, за бажанням
авто ра. Це залежить вiд того, наскiль ки зворот поширений, чи
є в ньому додаткове обставинне значення, яка його стилiстична
функцiя: Усупереч зовнiшнiй легковажнос тi, Люба напрочуд чесно
умiла зберiгати таємницi (О. Гончар). Не вiдокремлюються:
5. Дiєприслiвниковi звороти фразео логiчного типу: Працювати не
покладаючи рук Бiгти не чуючи нiг. Сидiти склавши руки.
6. Дiєприслiвниковi звороти iз част ками тiльки, лише: Я зможу
вам вiдповiсти лише зва живши все.
7. Дiєприслiвниковi звороти, утворе нi дiєприслiвниковим i
сполучним словом який у складi пiдрядноï означальноï
частини складнопiд рядного речення: Украïнська народна
творчiсть це свiт, поринувши в який стаєш духовно багатим (3
пiдручника).
8. Дiєприслiвниковий зворот чи оди ничний дiєприслiвник,
який почина ється пiдсилювальною часткою i (й): Можна
розпочинати екскурсiю i не чекаючи великоï кiлькостi гостей.
Iду без втоми i вагання i не схиляючи чола (. Летюк). I вiддiлившись
вiд юрби, Загорнемося в хутро ночi. Хай два серця, два голуби,
Спiвзвучно й тужно затрiпочуть. Б.-I.Антонич.

ВIдокремленI обставини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13292