ВIдокремленI додатки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13288


Вiдокремлюються додатки, вира женi iменниками зi словами: крiм, окрiм, опрiч, усупереч, зокрема, за ви нятком, особливо, на вiдмiну вiд, що мають значення виключення або замiщення: На свiтi все знайдеш, крiм рiдноï матерi (Нар. те.). А я не знаю нiчого нiжного, окрiм берези (Леся Украïнка). Де це чувано, де це видано Межи нацiй i межи рас, Щоб отак було порозкидано По свiтах кого, опрiч нас? О. Матiйко. Похибки друзiв, за винятком зра ди, ми повиннi терпiти або вип равляти (Г. Сковорода ). Вiдокремленi додатки вiдповiда ють на питання непрямих вiдмiнкiв i зєднуються з iншими членами ре чення способом керування. УВАГА! У деяких випадках додатки з прийменником замiсть не вiдокремлюються. Отже, кома не ставиться:
1. Якщо замiсть можна замiнити приймен ником за або взамiн. Учень
пояснював тему замiсть ичителя. Учень пояснював тему за вчителя.
Якщо ж така замiна неможлива, тодi додатки вiдокремлюються: Замiсть
парт, у клас поставили новi столи. 363 УКРАÏНСЬКА МОВА Там,
замiсть житечка, в теплеє лiтечко те рен зацвiв (Г. Чупринка).
2. Якщо можлива замiна такого додатка: Замiсть квiток шаблi, списи
виблискують в долинi (П. Тичина). Порiвняйте: Не квiтки, а шаблi,
списи виблис кують в долинi.

ВIдокремленI додатки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13288