ВIдокремленI члени речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13284


Другоряднi члени речення, якi для пiдсилення смисловоï ролi ВИДIЛЯ ЮТЬСЯ в усному мовленнi iнтонацiєю та паузами, а на письмi комами (рiдше тире), називають вiдокремле ними. Вiдокремленi другоряднi члени ре чення використовують у мовi для по яснення або уточнення: Над луками, залит ими квiтне вою повiнню, холонув оранжевий вечiр, зануривш и в м iлкi при- бережки далеке полум я хмар. По той бiк рiчки, напрот и сосни, заходило сонце, пославши на воду од берега й до берега шматок червоного полот на. А лопухи, почувши холодок, настовбурчили ся, тихо зарипiли, випростову- ючись, i теж запахли низо- винням, росою, нiччю. Над урочи щем зринув мiсяць червоним i глибокий, мов кратер у палаючу безодню. Небо прозора льодяна скеля, слизька, холодна, зацвяхо- вана зорями, наглухо спаяна мо розом (3 те. Г. Тютюнника).

ВIдокремленI члени речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13284