ВIдноснI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12849


Вiдноснi прикметники позначають ознаку предмета не безпосередньо, а через вiдношення його до iншого предмета, явища, дiï або стану: нiчний час, туманний ранок, мiсь кий парк, кам'яна гора, драматич ний твiр, пiдготовче вiддiлення, сонна людина. Вiдноснi прикметники виражають ознаку через вiдношення: до матерiалу: деревяний стiл, глиняний посуд, чавунне ядро, соломяна стрiха, вовнянi шкарпетки, цегляний бу динок, лляна скатерка, ситцева сорочка; до мiсця i часу: степовi квiти, лiсовi ягоди, захiд ний напрям, прикордонний край, примiський вокзал, вечiрня прогу лянка, лiтнiй вiдпочинок, денний план, учорашня зустрiч, торiшнiй похiд; УКРА ÏНСЬКА МОВА до призначення: шкiльна майстерня, читальний зал, вантажна машина, столяр ний цех, спортивний зал, виховна година, звiтна доповiдь; до конкретного предмета або яви ща природи: фруктовий сiк, овочеве рагу, корало ве намисто, унiверситетськi ауди торiï, журнальна стаття; ґрун товi води, снiговий покрив; до абстрактного поняття: антична статуя, полiтична прог рама, науковий трактат, мов леннєва культура, украïнськi тра дицiï, романтичний герой; до рiзних вимiрiв предметiв: кiлометрова вiдстань, лiтрова по судина, триповерховий будинок, десятипроцентний розчин, дво значне число, пятирiчна дитина, повторне завдання тощо.

ВIдноснI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12849