ВIдмIнювання прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12871


Повнi прикметники змiнюються за родами, числами i вiдмiнками. Цi морфологiчнi ознаки є словозмiнни ми i несамостiйними, бо прикметник набуває тiєï форми роду, числа та вiдмiнка, якоï вимагає вiд нього iменник чи займенник, з якими цей прикметник узгоджується. Залежно вiд того, на який приго лосний закiнчується основа, прик метники подiляють на двi групи вiд мiнювання тверду i мяку. До твердоï групи належать прикмет ники якiснi та вiдноснi, основа яких закiнчується на твердий приголосний: степовий, золотий, мiський, то тожний, компютерний, дiдiв, ма терин, Юрiïв, рад, повен, ясен. До мякоï групи належать прик метники, основа яких закiнчується на мякий приголосний, а також при свiйнi прикметники iз суфiксами -iв- (пiсля голосного та апострофа -ïн-), якi в називному вiдмiнку однини чоловiчого роду пiсля цих суфiксiв мають нульове закiнчення: з основою на мякий -н-: лiтнiй, осiннiй, могутнiй, вечiр нiй, давнiй, крайнiй, раннiй, серед нiй, майбутнiй тощо (ïх небагато); з основою на -й: довговiïй, довгошиïй, безкраïй (ïх ще менше); 1 213 Ж УКРА ÏНСЬКА МОВА прикметники на -шнiй, жнiй, ут воренi вiд прислiвникiв: завтрашнiй (завтра), учорашнiй (учора), торiшнiй (торiк). дружний (колектив) самiтнии РОЗРIЗНЯЙТЕ! дружнiй (погляд, потиск руки, допомога) самотнiй торiшнiй дорожнiй цьогорiчний придорожний але: природний тверда група в усiх значеннях

ВIдмIнювання прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12871