ВIдмIнювання географIчних назв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12829


Харкiв Канiв Нiжин Тернопiль Харкова Канева Нiжина Тернополя д' Харкову Каневу Нiжину Тернополю Харкiв Канiв Нiжин Тернопiль . Харковом КаневомНiжином Тернополем М. (у) Харковi Каневi Нiжинi Тернополi Кл. Харкове Каневе Нiжине Тернополе УВАГА!
1. В орудному вiдмiнку в прiзвищах пишемо закiнчення -им, у
географiчних назвах -ом: Рєпiним. Гоинчишиним. Драгомановим i
Хотином. Лебедином. Тильчином. Гойсином.
2. Назви, що складаються з прикметника та iменника чи з iменника й
прикметника, вiдмiню ються в обох частинах: Кам ‘янець-
Подiльський, Кам ‘янця-Подiльсько- го, К ам янцю-Подiльському
тощо.
3. Назви, що становлять сполучення iменника та присвiйного прикметника,
вiдмiнюються лише в другiй частинi: Iвано-Франкiвськ, Iвано-Ф
ранкiвська, Iвано- Франкiвську тощо.
4. Назви, що складаються з iменника або прик метника, прийменника та
iменника, який указує на мiсце розташування населеного пункту,
вiдмiнюються в першiй частинi: Ростов-на-Дону, Рост ова-на-Дону, Ростову-
на-Дону тощо.

ВIдмIнювання географIчних назв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12829