ВIдмIнювання дIєприкметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13052


Дiєприкметники вiдмiнюються, як прикметники твердоï групи за родами, числами й вiдмiнками: замрiяний юнак, замрiяна юнь, замрiяне юнацтво, замрiянi люди. Однина Вiдмiнки чол. р., сер. р. ЖIН. р- Н . замрiяний лiс, замрiяна ни ва замрiяне поле Р . замрiяного лiсу, замрiяноï ниви поля Д. замрiяному лiсу, замрiянiй нивi полю Зн. замрiяний лiс, замрiяну ниву замрiяне поле О. замрiяним лiсом, замрiяною ниво полем 270 Гоаматика: морфологiя, синтаксис до. (у) зам рiян ом у ( за м р iя н iм ) лiсi, (на) зам рiян iй н и в i полi Множина Н. замрiянi лiси, поля, ниви р. замрiяних лiсiв, полiв, нив Д. замрiяним лiсам, полям, нивам Зн. замрiянi лiси, поля, ниви . замрiяними лiсами, полями, нивами М. (у, на) зам рiяних лiсах, полях, нивах У знахiдному вiдм iнку однини дiєприкметники можуть мати пара лельнi форми, залеж но вiд iменника, з яким вони узгодж ую ться. Якщо iменник належить до назв iстот, дiє прикметник має форму родового вiд мiнка, а якщ о неiстот називного: (бачу) пожовтiлий листок, достиг лi вишнi, але: скривдженого хлопця, утомлених шахтарiв. У мiсцевому вiдмiнку однини дiє прикметники можуть мати парале льнi закiнчення -ому та -iм: на прим ерзлом у ґрун т i на примерзлiм ґрунт i; у посивiлому волоссi у посивiлiм волоссi.

ВIдмIнювання дIєприкметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13052