ВIдмIнок IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12773


Категорiя вiдмiнка суто граматич на. Нею виражається те чи iнше вiд ношення (часове, просторове, обєк тне тощо) iменника до iнш их слiв у словосполученнi й реченнi. У сучаснiй украïнськiй мовi сiм вiдмiнкiв, кожний з яких вiдповiдає на певне питання: Називний хто? що? Родовий кого? чого? Давальний кому? чому? Знахiдний кого? що? Орудний ким? чим? Мiсцевий (на) кому? (на) чому? Кличний УВАГА! У формi кличного вiдмiнка (донедавна викорис товувався термiн клична форма) виступає найменування особи чи предмета, до яких звер таємося. Отже, тiльки звертання, яке не є чле ном речення, стоïть у кличному вiдмiнку. Форми кличного вiдмiнка I вiдмiна тверда група о; мамо, сестро, школо, Нiно, Миколо; мяка група -е (- є): земле, нене, мрI> I Марiє, Софiє;
, пестливi жiночi iмена й назви жiнок ю: ба бусю, матусю, Ганнусю. II вiдмiна , тверда група, зокрема iз суфiксами -ик-, -ок-, ”к———У: батьки, дядьки, братики, хлопчики: , iншомовнi iменники з основою на г,к,х у: Людвiгц, Джеку, Генрiху, Фрiдрiху:
. мiшана група з основою на шиплячий, крiм ж, -у: товарищи, викладачи.
читачи. слухачу: , м'яка група -ю: краю, гаю, учителю, Сергiю,
Анатолiю, Вiталiю, Василю; тверда група, безсуфiкснi iменники е: ду
бе, вiтре, брате, козаче, юначе, Павле, Iване; тверда група, iменники
iз суфiксами -ист, -ор, -тор, -ер е: ректоре, радисте, аматоре:
мiшана група, власнi та загальнi назви з осно вою на ш, ж, дж, р е:
Тимоше. Довбише. ка меняре, стороже. III вiдмiна Iмена по батьковi
жiночого роду на -е: Любо ве, радосте, ноче; на -о: Галино
Миколаïвну Олено Олексiïвно; Iмена по батьковi чоловiчого
роду : Iване Петровичу, Вiталiю Михайловичу. Питання хто? кого? кому?
тощо ставимо до назв iстот, а питання що? чого? чому? до назв
неiстот. Називний вiдмiнок називають пря мим i в однинi
вважається початко вою формою iменника. Iншi вiдмiнки називають
непрямими. Основнi засоби вираження вiдмiн ковоï форми:
закiнчення: рiк-а, р iк и, рiц-i, р iк у, рiк ою; бе рег, берег-а,
берег-у, берег-ом; закiнчення i прийменник: без води, у воду, пiд
водою, на водi.
Iменники в називному i кличному вiдмiнках вжи ваються без прийменникiв, у мiсцевому завж ди з прийменниками. Решта вiдмiнкiв (родовий, давальний, знахiдний, орудний) можуть вжива- тись як з прийменниками, так i без них.________ синтаксичний звязок з iншими словами: цiкаве iнтервю журналiста (зна чення називного вiдмiнка); прочитав цiкаве iнтервю (значен ня знахiдного вiдмiнка); задоволений своïм iнтервю (зна чення орудного вiдмiнка).

ВIдмIнок IменникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12773