ВIдмIнковI закIнчення IменникIв II вIдмIни однини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12791


У називному вiдмiнку нульове закiнчення та -о мають iменники чо ловiчого роду (космос, гелiй, водень, Петро, Днiпро), закiнчення -о, -е, -я iменники середнього роду, за В И Н Я Т КОМ похiдних iменникiв, утворених ВIД чоловiчого роду (дубищ-е, вовчищ е, вiтрищ-е), та тих, що позначають iстоти (дiдищ е, всезнайк-о, хвальк о) 1 багаття, озеро, серце, вогнище, чи тання, сузiря, мiжгiр'я, свiтло. У давальному вiдмiнку чоловiчого РњДУ мають паралельнi закiнчення -овi, -евi (євi) та -у, -ю: композито ровi, учителевi, Сергiєвi i композито ру, учителю, Сергiю. Примiтка. У назвах iстот перевага вiд дається закiнченням -овi, -евi ( євi). У прiзвищах, iменах та по батьковi вибира ються варiанти закiнчень для урiзнома нiтнення стилю викладу: Тарасовi Григоровичу Ш евченковi. Рад- чуку Василевi, Ш итiкову Максимовi. Закiнчення -у (-ю) характерне для iмен никiв середнього роду. Однак у назвах iстот на -о спостерiгаються також паралельнi закiнчення: телятку телятковi, дитятку дитятковi. Iнодi такий паралелiзм помiтний i в iменниках середнього роду (неiстоти): лиху лиховi, серцю серцевi. У власних назвах прикметникового по ходження на -iв ( ïв ) закiнчення тiльки У ( ю): Львову, Каневу, Кишиневу, Миколаєву. У знахiдному вiдмiнку закiнчення залежать вiд семантичного розряду iменника: у назвах неiстот спiльне з на зивним: саджати сад, збирати урожай, вiдремонтувати трактор, трима ти весло, помити вiкно, зустрiти сонце, розпалити вогнище; у назвах iстот спiльне з родовим: зустрiти товариша, попросити батька, знайти кобзаря, побачи ти оленя, врятувати журавля. Проте в розмовно- побутовому стилi в назвах конкретних речей паралель- _________ Гоаматика: морфологiя, синтаксис 187 УКРАÏНСЬКА МОВА но з формою називного вiдмiнка вжи вається й форма родового вiдмiнка (кiлькiсть таких iменникiв невелика): написати лист i написати листа; взяти плащ i взяти плаща; купити олiвець i купити олiвця. Орудний вiдмiнок має закiнчення -ом, -ем (-єм ) залежно вiд того, до якоï групи належить iменник. Твер доï -ом (директором, комiтетом, ж урналом), мякоï i мiшаноï -ем (-єм ): господарем, шахтарем, сторожем, гостем, секретарем, гаєм, обрiєм, водiєм, Анатолiєм, Геннадiєм. Iменники середнього роду на -я мають закiнчення -ям: значенням, навчанням, сум лiн ням, терпiнням. Мiсцевий вiдмiнок вiдзначається синонiмiчними закiнченнями -i (-Ï), -у (-ю), -овi -евi, ( -євi): закiнчення -овi (-евi, -євi) властивi майже всiм iменникам другоï вiд мiни (переважно в назвах iстот), крiм iменникiв середнього роду, що закiнчуються на -я: на синовi, на зятевi, при батьковi, на коневi, на рушниковi; зазначенi iменники також мають поряд iз цим закiнчення -у(- ю): на сину, на зятю, при батьку, на руш нику; iменники чоловiчого роду, що оз начають iстот (не осiб), мають у мiсцевому вiдмiнку однини поряд iз закiнченнями -овi, -евi(-євi) й закiнчення -i(-i): на конi, на ослi на тигрi; закiнчення -у переважає в iменни ках iз суфiксами -ик, -ник, ,-ок, -ак -к (о ), -ен ьк(о); при дощ ику, у годи н ни ку, на дер ж аку, у вiйську, у серденьку; проте наведенi iменники можуть уживатися так само й з паралель ними формами на -овi; на держа ковi, у вiйськовi, на лiж ковi тощо. також на -у ( ю ) закiнчуються од носкладовi iменники чоловiчого роду з наголосом на закiнченнi: на снiгу, на льоду, на л ан у, у сте пу, на краю, у гаю; закiнчення -i (-Ï) переважає тодi, коли при iменнику вживаються прийменники у ( в ) , при, на: на полi, у лiсi, п ри дом i, на обрïi, при факульт ет i; коли ж прийменник по то вжи ваються закiнчення -у (ю): по гаю, по краю, по унiверситету, по коридору, по полю. хитання спостерiгається мiж за кiнченнями -у(-ю ) та -i(-ï) пiд впливом наголосу (на т оргу на торзi , на л угу на л узi, на краю на краï) та прийменника по (по лiсу по лiсi, по ст олу 110 столi, по подвiрю по подвiрï); з прийменником по для позна* чення часу вживане тiльки за к iН ‘ чення -i: по обiдi, по закiнченнi. Грама тика: морфологiя, синтаксис Перед закiнченням -i приголоснi г, к, х чергуються iз з, ц, с: круг у крузi, байрак у байрацi, Кременчук у Кременчуцi, горiх у горiсi, кож ух на кожусi.

ВIдмIнковI закIнчення IменникIв II вIдмIни однини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12791