ВIдмIнковI закIнчення Iменника III вIдмIни мати orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12803


Однина Множина Н. мати (рiдкомат iр)мат ерi Р. мат ерi м ат ерiв д. матерi мат ерям
3. мат iр м ат ерiв . мат iрю м ат ерям и м.. (на) мат ерi (на) мат
ерях Кл. мат и, мат iр м ат ерi

ВIдмIнковI закIнчення Iменника III вIдмIни мати orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12803