Види та функцIÏ звертань orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13300


розрiзняють власне звертання (називає конкретну особу й спонукає ïï до вiдповiдi) iриторичне звер тання (називає неживий предмет, явище природи, тварину, мiфiчну iс тоту й не спонукає до дiï, вiдповiдi). Це своєрiдний стилiстичний прийом для створення емоцiйно забарвленого мовлення, активiзацiï читача або слухача: Упаду я зорею, мiй вiчний народе, На трагiчний i довгий Чумацький твiй шлях. В. Симоненко. Дозволь менi, мiй вечоровий свiте, Упасти зерням в рiднiй сторонi. В. Стус. Мово рiдна, звучи в рiднiм домi Крiзь зболений час i духовнi руïни Вертайсь, рiдна мово, у серце народу, У душу Вкраïни. А.Демиденко. Блискучий мечу, рiвний та прямий, Слiпуча думко, наче лезо, гостра! Ти розiтнеш напруженiсть пiтьми, Заплетений раменами цей простiр! Олег Ольжич. Звертання можуть виконувати функцiю речення, яке називають во- кативним, або реченням- звер танням: Славний яр тур Всеволоде! Стоïш ти на полi ратному, Сиплеш на воïнiв стрiлами. Гримиш об шоломи половецькi Мечами гартованими. М. Рильський. Примiтка. Особовi займенники в ролi звертань не виступають, але супроводжу ють ïх у реченнi: Я всi слова своï незлi, всю душу пристрасноï вдачi, всi почуття моï гарячi тобi, Вiтчизно, вiддаю. П. Воронько. I знов весна, i все у цвiтi. Рожево-бiла вся земля. Ти найчарiвнiша у свiтi, Ти. Украïнонько моя! О.Лупiй. Особовi займенники ти, ви входять у звертання, якщо воно є сполученням озна чення з означуваним словом: Краю ти мiй, краю, Кращого за тебе Я в життi не знаю! В. Сосюра. Лише зрiдка займенники ти, ви можуть уживатись як звертання, здебiльшого в роз мовному мовленнi для вираження рiзкостi, зневаги: Ви. куди ïдете? Гей ти, куди лiзешi Звертання буває непоширеним (без залежних слiв) i поширеним (iз залежними словами). Звертання може поширюватися: Узгодженими та вiдокремленими означеннями: I де б не був я, земле рiдна, Ти вся в менi до колоска. Д. Луценко. Рiдна земле, щаслива й багата, Мiй уклiн тобi, мiй тобi спiв! В. Сосюра. Прощайте, росянi долини, i села, сповненi краси (О. Пiдсуха). Прощай, синє море, безкрає, прос торе… (Леся Украïнка). Прикладками: Не розлюблю тебе нiяк, Моя вишнева Украïно, Красуне, страднице моя! В. Сосюра. Ти не загинеш, мiй народе, Пiсняр, мудрець i гречкосiй.
. Маланюк. Научи нас розуму, земле, рiдна ненько, Бо слiди безбатченкiв
вiтер занесе. В. Крищенко. Пiдрядними реченнями: Хто в полi, хто в
лiсi стережи ся (Леся Украïнка). Вставай, хто живий, в кого дум
ка повстала! (Леся Украïнка).

Види та функцIÏ звертань orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13300