Види дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13000


Специфiчною граматичною озна кою дiєслова є вид недоконаний чи доконаний. Дiєслова недоконаного виду вка зують на тривалiсть дiï або стану, тобто на ïï незавершенiсть. Вони вiдповiдають на питання що робити? (що робив? що роблю? що робитиме? що буде робити?): Безсумнiвним є те, що справiку в людинi двоє начал живуть, двi натури вiчно в душi протибор ствують: будiвник i руйнач. Один зводить храм Артемiди, а другий уже позиркує на нього поглядом Герострата. Вiдколи й рiд люд ський iснує, борються в ньому цi двi сили, двi пристрастi, одна з яких увiнчує нас вiнцем без смертя, а друга стає мовби нашим прокляттям. Тут вiчний бiй, вiн i нинi триває… (За 0. Гончаром). Дiєслова недоконаного виду в дiйсному способi мають форми: минулого часу: редагував, вишивала, плакала, будували; теперiшнього часу: редагую, редагуєш, вишиваємо, плаче, будують; майбутнього часу (складна та скла дена форма): редагуватимуть будуть реда гувати, будуватимуть будуть 251 УКРАÏНСЬКА МОВА будувати, вишиватимуть бу дуть вишивати. Дiєслова доконаного виду вира жають завершенiсть, обмеженiсть у часi, результативнiсть дiï або стану. Вони вiдповiдають на питання що зробити? ( що зробив? що зробить?): переконати, перемогти, подякува ти, розвiяти, накопати, пiдмести, виспатися, полежати. Посiяла [мати] людям лiта своï, лiтечка житом, П рибрала планету, послала стежкам споришу, Навчила дiтей, як на свiтi по совiстi жити, Зiтхнула полегко i тихо пiшла за межу. П осмiхнулась, красива i сива, як доля, Змахнула рукою злетiли увись рушники. Лишайтесь щасливi, i стала замисленим полем На цiлу планету, на всi поколiння й вiки. Б. Олiйник. Дiєслова доконаного виду висту пають тiльки в минулому i майбут ньому часах. Теперiшнiй час указує на процес протiкання дiï, тому доко наного виду в теперiшньому часi не буває. УВАГА! О тж е, дiєслова недоконаного виду мають три часи, а доконаного два.

Види дIєслIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13000