ВIД РЕДАКТОРIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12426


У Ваших руках справдi унiкальна книжка. Працюючи над нею, ми прагнули створити принципово нове, багатофункцiональне та унiвер сальне видання, довiдник нового поколiння. Для кого i для чого це видання. Новий довiдник стане в пригодi всiм, хто прагне поглибити або поновити своï знання з украïнськоï мови та лiтератури. Це видання знадобиться в тих ситуацiях, коли треба буде швидко знайти зрозумiлу й вичерпну вiдповiдь на численнi пи тання, що стосуються сучасноï вiтчизняноï фiлологiчноï сфери. Видан ня годиться й для реферативного навчання, адже мiстить цiкавi факти, якi дають змогу по- новому пiдiйти до висвiтлення багатьох проблем. Структура довiдника. Новий довiдник складається з двох частин: Украïнськоï мови та Украïнськоï лiтератури. Украïнська мова подає матерiал згiдно з принципами ака демiчного курсу Сучасноï украïнськоï лiтературноï мови, орiєнтую чись на дидактичну мету й найсуворiшi вимоги, якi висувають до видань такого типу. Текст чiтко структуровано, рiзнi пiдрубрики, як-от: Увага!, Порiвняйте! тощо покликанi зосередити увагу користувача на складних моментах нинiшнiх наукових знань про украïнську мову. Украïнська лiтература розглядає бiльш як тисячолiтню на цiональну традицiю красного письменства. В основу цiєï структурноï одиницi покладено хронологiчний принцип. Особливу увагу придiле но аналiзовi художнiх творiв видатних письменникiв i специфiцi вiтчизняного лiтературного процесу. Наприкiнцi цiєï частини подано Систематизований словник лiтературознавчих термiнiв, який по будований за алфавiтним принципом. Як користуватися довiдником. Новий довiдник багаторiвнева конструкцiя. Завдяки логiчному та послiдовному розмiщенню рiвнiв- частин Ви легко й швидко знайдете вiдповiдь на будь-яке питання. Помiчниками в цьому стануть детальний змiст, iменний та пред метний покажчики.

ВIД РЕДАКТОРIВ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12426