Великий льох orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13628


Поема-мiстерiя. М iст ерiя (грецьке ту$iегiоп таємниця, таïнство) захiдноєвропейська середньовiчна релiгiйна драма. У пiзнiший перiод — рiзновид романтичноï алегорично- си м в о л iч н о ï поеми, для якоï харак терне поєднання фантастичного з ре альним, таємничiсть, символiка, фiло софiчнiсть i тяжiння до драматизацiï. У поемi вiдчуваються ремiнiсценцiï з iсторiï Украïни доби Хмельницько го, Петра I i Катерини II. Симво лiка теми ускладнена. Як зауважує С. Смаль-Стоцький, головний образ першоï частини Три душi це три Украïни, що караються за грiхи. Пер ша Богданова. Злучившись iз Москвою, вона цим отруïла все живе в собi. Несвiдомiсть результатiв Переяс лавськоï ради нiкого, за Шевченком, не звiльняє вiд вiдповiдальностi за неï. Друга душа та, що стала на боцi Петра проти Мазепи, всякому слу жила, годила. Рiвень свiдомостi тих, якi не пiшли за Мазепою, Шевченко вiдбив означенням недолiток. Третя малоросiйська материнська Ук раïна, що вже й не говорила, тiльки плакала. Три ворони iнтернацi оналiстичнi каналiï, що користують ся темнотою украïнцiв. Вони пророку ють народження в Украïнi близнят: Один буде, як той ґонта Катiв катувати! Другий буде … оце вж е наш! Катам помагати. Три лiрники: слiпий, кривий i гор батий, символiзують калiцтво духу тяжкий набутий грiх Украïни. У та кому контекстi сам образ великого льоху втiлює трагiчне, але й героïчне в iсторiï Батькiвщ ини, ïï прихованi сили.

Великий льох orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13628