Василь Стефаник 1871-1936 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13804


Одним з найбiльших наших мит цiв, правдивим артистом, абсолютним паном форми, пи сьменником, яким наша лiтерату ра має право пишатися перед цi лим народом вважав Стефаника.
I. Франко Народився Василь Семенович Стефаник 14 тра вня 1872 року в
селi Русовi на Станiславщинi (тепер Iвано-Франкiвська область) у
заможнiй селянськiй родинi. Пiсля закiнчення школи на вчався в
Коломийськiй гiмназiï разом з Лесем Мартовичем та Iваном
Семанюком (Марком Че ремшиною). Брав участь в органiзацiï
вшануван ня памятi Шевченка, входив до таємного гуртка
гiмназистiв. За полiтику був виключений з гiм назiï, далi
здобував середню освiту в Дрогобичi. 1892 року вступив до
Кракiвського унiверситету на медичний факультет. Саме в цей перiод
захо пився лiтературою. З 1897 року його новели з'являються друком.
1898 року в Чернiвцях ви дав першу збiрку новел Синя книжечка, пiсля
якоï, як вiдзначала Леся Украïнка, Стефаник став
знаменитiстю, наступного року у Львовi вийшла збiрка Камiнний хрест,
а 1901 До рога. Вiдтодi почалася пiвторадесятилiтня пе рерва в його
творчостi. 1908 року, скористав шись загальним виборчим правом,
селяни обрали Стефаника мужицьким послом до австрiйсь кого
парламенту. У 1914-1915 рр. захiдноук раïнськi землi стали
тереном кривавих боïв. ïх окуповували то австро-нiмецькi
вiйська, то ро сiйська царська армiя. Австрiйцi пiсля повернен ня
звинуватили Стефаника в шпигунствi. Рятую чись вiд розправи,
письменник мав виïхати до Вiдня. Там пiсля
пятнадцятилiтньоï пере 8 розпочався другий перiод його
лiтературн — творчостi. У складi урядовоï
органiзацiï зњ' хiдноукраïнськоï Народноï
Республiки 1919 р0 ку приïздив до Києва у звязку з
обєднання* ЗУНР й УНР. Помер Василь Стефаник 7 груДНя 1936
року. В украïнську лiтературу Стефа. ник увiйшов як письменник
винят ковоï оригiнальностi, зi своïм свiто вiдчуттям i
свiтобаченням, вихованим рiдною землею… (О. Гнiдан). Творчу
манеру письменника характеризує iмпресiонiзм, психологiзм,
сувора простота. Стефаника визнають твор цем та неперевершеним
майстром соцiально-психологiчноï новели. Кож на новела це зовнi
стримана людсь ка трагедiя: картини смертi або че кання
ïï, образи бiдностi, безнадiйноï самотностi.
Стефаника цiкавлять не зовнiшнi подiï та вчинки персонажiв, а
ïхнi настроï та переживання пiд впливом цих подiй,
зображення по дiй через призму чуття i серця ге роïв. Вiн писав
дiалектною мовою, посилюючи цим враження авторсь- коï
безсторонностi у викладi подiй- Творчiсть видатного новелiста при-
йнято подiляти на два перiод11. Перший охоплює 1897-1901 рр-
(за цей час написано 39 новел, Щњ вВI йшли в чотири збiрки). Дiя в
Стефа никових творах вiдбувається на сел його герой звичайний
селяни*1. Усе розгортається переважно в 672 рiшньому часi, на
очах у читача, у драмi. Переважає новела-моно- як У , ^ i л0г
що вiдбиває динамiку почуттiв, мiну емоцiйних станiв героя. За
дру- цiй перiод творчостi (1916-1933 рр.) написано 20 новел, що
ввiйшли до збiрки Земля (1926) та книжки ,Т вори (1933). У центрi
уваги пись менника знову ж таки покутське се ло, але тепер в умовах
iмперiалiстич ноï вiйни та польсько-шляхетськоï
окупацiï. Тривалий час писав вiн про подiï вiйни, про
принесене нею на родне горе та страждання.

Василь Стефаник 1871-1936 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13804