Василь Герасим'юк нар.1956 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13923


Народився в Карагандi, закiнчив Киïвський унiверситет iменi Т. Шев' Нова лiтература ченка. Перша збiрка Смере ки (1982) заявила про прихiд у лiте ратуру справжнього таланту. Згодом Потоки (1986), Космацький узiр (1990), Дiти трепети (1991). Поезiï Василя Герасимюка завжди мають яскраво виражений украïнсь кий колорит. Автор вiдчуває себе зо бовязаним говорити про те, що має хвилювати людину на цiй землi, на вiть якщо вона внутрiшньо втратила таке бажання. Для того, щоб дiткну тися основ людськоï свiдомостi, поет насичує своï твори невидимими пара лелями й глибинним пiдтекстом, шу кає незвичних ракурсiв для змалю вання буття. Так, у поезiï Колиха лась колиска… навколишнiй свiт подано очима немовляти. Саме тому так часто у творi вжито слово коли хатись, адже для малюка, який ле жить у колисцi, колихається увесь свiт, що його оточує: рiдна хата, мама й тато, зоря у вiкнi. Вiрш насичений образами, що пiдкреслюють карпат ський колорит поезiï. В iншому творi змальовано сучас ного неофiта, для якого людська мо раль уже втратила свою iстинну суть. Поет прагне зрозумiти, звiд кiля йде таке всезаперечення, i переконливо доводить, що не вiд прославленого своєю чеснiстю се лянського родоводу: Ти спiввiтчизникiв скручуєш в рiг, Немов так навчили батьки. Твiй тато маржину любив та берiг, Не йшов по травi навпрошки. Урятоване ягня, яке батько поклав пiд колиску сина, символ духов ностi, закладеноï вiд народження, та не кожен може пронести ïï через усе життя. Останнi рядки поезiï звучать як звинувачення в духовному ман- куртствi. Батько тримає на руках уцiлiле ягнятко, i ця картина стає втiленням утраченого родоводу: Ти як мiг забути?! Ти б очi пiдвiв Воно на руках у Христа. Паралель iз Христом iще бiльше поглиблює прiрву мiж поколiнням батькiв та дiтей i демонструє кризу духовностi, утрату оберегiв украïнсь кого роду, кризу свiдомостi сучасноï людини, пiдмiну одних понять iншими.

Василь Герасим'юк нар.1956 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13923