Василь Барка Василь Костянтинович Очерет 1908-2003 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13858


Чистий, душевно просвiтлений духовним перекликом зi своïм патроном Григорiєм Сковоро дою, щирий, сердечний i спiв чутливий, Василь Барка повсяк час збагачується досвiдом свi ту, який його спiймав, але не зумiв удержати. Поет i фiло соф уже давно звiльнився ду хом вiд його зваб та посягань i пiднявся на вищий рiвень духов ного самовираження. М. Жулинський 742 Нова лiтература Василь Барка народився 16 липня 1908 року в селi Солоницi Лубенського повiту на Полтав ц i в незаможнiй родинi. Пiсля закiнчення семирiчки вчився на педа гогiчних курсах, з 1927 року учителював у рiдно му селi Володимира Сосюри Третя Рота (пiзнiше Нижнє). Пiсля незаконного арешту виïздить на Ку бань, успiшно закiнчує Краснодарський педа гогiчний iнститут, далi навчається в аспiрантурi. Прагне освоïти лiтературознавчi науки. Починає писати вiршi, якi згодом опублiковують. За пора дою Павла Тичини готує до видання збiрку поезiй. На початку 30-х рокiв у Харковi видає двi збiрки поезiй: Ш ляхи та Цехи. Аспiрантуру закiнчує в Москвi при столично му педагогiчному iнститутi. Навчаючись у Мос квi, працює за сумiсництвом у музеï. У роки вiйни йде добровiльно на фронт. Пiсля поранення переховується, пiзнiше вiдïз дить до Нiмеччини. Тут починається другий перiод творчостi. Виходять збiрки поезiй Апостоли (1946) та Бiлий свiт (1947). Згодом вiдïздить до Америки, де не полишає лiтературноï дiяльностi. З являються поетичнi книги Псалом голубиного поля (1958), Оке ан (1959), Лiрник (Вибране, 1968). Нес подiвано починає писати прозу. У 1953 роцi ви ходить друком роман Рай (згодом пiд iншою назвою Душа едемiтiв (1958)). Протягом 19581961 рр. працює над рома ном Жовтий князь. 1965 року побачила свiт збiрка есе Верш ник неба. Василь Барка талановитий критик, пере кладач, декiлька рокiв був редактором украïнсь кого вiддiлу радiо Свобода в Нью-Йорку. 1981 року написано монументальний роман у вiршах Свiдок для сонця шестикрилих, який становить чотири томи. У 1986 роцi за цей твiр В. Барка одержав премiю фундацiï Омеляна й Тетяни Антоновичiв. 1988 року створив поему Судний степ до тисячолiття прийняття християнства в Украïнi. Роман Жовтий князь перший великий твiр про геноцид проти ук раïнського народу у XX ст. Матерiали до твору Василь Барка збирав протягом 25 рокiв: свiдчення, спогади тих, кому довелося пережи ти голодомор, офiцiйнi документи. Автор у своєму творi не суддя, але, як колись визначив Чехов, свi док для суду: розповiдати, що стало ся в життi, таким бачить В. Барка своє завдання. У романi вiдтворено всю глибину й iсторичну значимiсть нацiональноï трагедiï. Письменник, на думку до слiдникiв, утiлив ïï у придатнiй для цього формi експресiонiстського роману. Для пересiчного читача роман Жовтий князь складний для сприйняття. Специфiчна мозаïчнiсть епiзодiв розмиває основну сюжетну лiнiю, роздроблює саму фабулу. Це досить удалий, як уважають крити ки, метод показу глобальностi, масш табностi подiï, яка охопила не одну сiмю, не одне село, а всю пiдрадян- ську Украïну. Автор з великою повагою ставить ся до простих селян. Украïнських хлiборобiв вiн називає по батьковi, так було за часiв козаччини. Нега тивнi ж персонажi мають лише прiз вища, якi нагадують собачi клички. 743 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА Особливоï уваги заслуговує образ Мирона Даниловича Катранника. Це сiльський фiлософ, тонка, добра, шляхетна особистiсть. Через його свiтосприйняття автор зумiв добре передати вдачу щирого украïнця, йо го розумiння святостi роду, добрих сусiдських стосункiв. Катранник умiє аналiзувати й асоцiювати, може гiдно оцiнити й мужнiсть ворога. Ви падково ставши свiдком самогубства секретаря райкому, Мирон визнає: По- своєму чесний був. У пошуках єдиного рятунку для своєï сiмï харчiв, Катранник ïде до Воронежа. Чужа земля, чужi зако ни, спостереження в дорозi, вiдчай по роджують люту ненависть до влади. Селянин вiдчуває свою перевагу над можновладцями, усвiдомлює, що буде знищений, бо небезпечний своєю чистотою для комунiстiв: Та ки обступлять мене темрявцi… Мене задушать, бо знаю причину. Для украïнського селянства церк ва, ïï святинi завжди були значущи ми. Через церковну чашу терпить му ки й Катранник. Отроходiн спокушає вмирущого вiд голоду селянина мiшком пшеницi, але хлiбороб не здається, поряднiсть таки перемагає, вiн вистояв. Гiдною Катранника була його дру жина, Дарiя Олександрiвна. Для неï понад усе честь роду. Утрата свек рухи, потiм старшого з трьох дiтей, 744 потiм чоловiка й, нарештi, дочки тяжкi випробування. Дарiя Олек сандрiвна рятувала всiх до останньоï хвилини. У такоï матерi дiти вчилися мужностi. Навiть приймаючи най страшнiшi муки, дiти не огрубiли, не очерствiли душею. У дiтях з родини Катранникiв письменник показує душу украïнцiв: хлопчики кмiтливi, дотепнi, здатнi на милосердя й на ненависть, дiвчинка нiжна, добра, вразлива, здатна на самопожертву. З усiєï сiмï Катранникiв зали шається тiльки єдина тонка гiлочка Андрiй. Живим i працелюбним за лишається Андрiй Катранник, а ра зом з ним i почуття вiри у незни- щеннiсть народу, у вiдродження його i зверхнiсть божоï правди. Назва твору символiчна. Цей сим вол, на думку критикiв, має кiлька втiлень. Жовтий князь це украïнський голокост, голодомор, який перетво рив квiтучi веселi села з дiвочими спiвами й зимовими святами на страшну гнiтючу пустку. Жовтий князь це тоталiтарна система, государство, як говорить один з персонажiв, яке, немов татар ва, сiє тiльки смерть i спустошення. Жовтий князь утiлення надпри родного, космiчного зла, що набрало сили й пiшло в наступ на людство у XX ст. Нова лiтературо Важко читати цю страхiтливу хронiку невимовно трагiчноï долi ук раïнського народу, зазначає Мико ла ЯСулинський- Жодна фантасма горична уява не здатна вiдтворити цей жахливий спектр чорноï бiди, яка захопила Украïну i вiдкинула ïï за межi елементарного людського буття. Та Василь Барка намагався в мiру своïх фiзичних i творчих сил вiдкрити перед нами моторошну бе зодню людського горя i вiдчаю.

Василь Барка Василь Костянтинович Очерет 1908-2003 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13858