Валуєвський циркуляр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13730


Спочатку росiйський уряд не реа гував на пiднесення украïнського руху, вважаючи його прояви суто лiтературними та культурно-просвiт нiми. Проте пiсля польського повс тання 1863 року, яке засвiдчило пож вавлення нацiонально-визвольних рухiв у Росiйськiй iмперiï, антиук раïнськi настроï почали зростати. Невдовзi украïнофобiя стала визна чальною в полiтицi Росiйськоï iмперiï щодо всього украïнського: мови, лiте ратури, культури, перекладiв тощо. Ознакою 70-х рр. стають обшуки, арешти, переслiдування, заборони. Закривають недiльнi школи, 1862 ро ку припинено дiяльнiсть Основ, 1863 року заборонено Черниговс- кий Листок, а самого видавця, Л. Глiбова, звiльнено зi служби. Про те для остаточного знищення ук раïнського нацiонального руху пот рiбен був вагомiший привiд, i вiн знайшовся. Останньою краплею, що переповнила чашу великодержав ницького терпiння, став переклад Федором Морачевським украïнською мовою Нового заповiту. I хоч перек- I Дад був визнаний духовною комiсiєю як вiрний оригiналу та виконаний добре, проте Синод, що вiв боротьбу з украïнською нацiональною само бутнiстю в будь-яких виявах: чи в бу дуваннi церков, чи в iконописаннi визнав переклад Морачевського опасным и вредным. У липнi 1863 року мiнiстр внут рiшнiх справ Петро Валуев видав циркуляр, у якому зазначалося, що никакого особенного малороссий ского языка не было, нет и быть не можетъ. Цей документ дiстав назву Валуєвського циркуляра. Вiн забо роняв украïнськi науковi, релiгiйнi та особливо педагогiчнi публiкацiï. Малороссийским наречием доз волялося друкувати лише художнi твори. Репресивнi заходи щодо украïнсь коï культури призводили до так зва них антрактiв вимушених пе рерв у лiтературному поступi. З 1863 року починається перiод жорстокоï реакцiï, однi письменники опинили ся на засланнi (наприклад, О. Ко- ниський, П. Чубинський), а свiто гляднi позицiï iнших змiнювалися пiд тиском широкомасштабноï руси фiкацiï. На жаль, навiть патрiархи украïнського руху М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Максимович не завжди могли чинити опiр цим си лам. Так зявилася концепцiя про ви нятково домашню ужитковiсть ук раïнськоï лiтератури, лiтератури для простолюду.

Валуєвський циркуляр orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13730