УзагальнювальнI слова при однорIдних членах речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13278


Узагальнювальними називають слова, що обєднують в одну групу всi перелiчуванi предмети, ознаки, дiï тощо. Узагальнювальне слово (словоспо лучення) виражає ширше, родове по няття, вказує на цiле, а однорiднi члени мiстять у собi видовi поняття, називають частини цiлого: Усе одбивається в пiснi, як в морi: Рожева зоря i червоная кров, I темна ненависть, i ясна любов, I промiнь пожару, i мiсяць, i зорi. Леся Украïнка. Гомiн рiзноплеменних мов, калей доскоп облич, паркий подих тро пiкiв i гул Атлантики все вiн принiс з довколосвiтнiх мандрiв сюди, на рiдний степовий берег (О. Гончар). Моє село, моï тумани, Моï весiннi соловï, Досвiтнi роси на свiтаннi, I грози, й вигроми моï Усе, що чув, що передбачив, Не виплакати. П. Усенко. УВАГА! Узагальнювальнi слова, як правило, тими са мими членами речення, що й обєднуванi ними однорiднi члени. _______ - Узагальнювальнi слова можуть ви ражатися рiзними частинами мови: Граматика: морфологiя, синтаксис iменниками (часто в поєднаннi з числiвниками): Щастя це т рикут ник, а в нiм є три, боки: вiра, надiя, любов (Б.-I.Антонич). Отих, вiд кого йде наруга, Три категорiï всього: Мiй ворог, ворог мого друга, Та ще друг ворога мого. Д. Бiлоус. У драмi людськiй небагато дiй: дитинство, юнiсть, молодiсть i старiсть (Л. Костенко); займенниками (все, всi, нiхто, нiщо): Бездонне небо, мiсяць повний i ро жевий у променях невидимого сон ця, озеро, повите ранковим тума ном, пташиний щебет все те непомiтно перекинуло мене в iнший свiт, у свiт мого дитин ства (Ю. Збанацький ). Усе було, все кануло у Лету: роз- луки, зустрiчi, прощання i жалi (0. Матусяк); прислiвниками (скрiзь, усюди, за вжди, нiколи, нiде): На свiтi можна жить без еталонiв, По-рiзному дивитися на свiт: Широкими очима, з-пiд долонi, Крiзь пальцi, у кватирку, з-за ворiт. Л. Костенко. Голос духа чути скрiзь: по курних хатах мужицьких, по верстатах Ремiсницьких, по мiсцях недолi й слiз (I. франко). Надворi повсюди лежала роса: на пожовклiй травi осiннiй, на круг лiй павутинi попiд стрiхою у хлiвi, на капустах у городi (Г. Тю тюнник ); узагальнювальним словом може бу ти й будь-яка iнша частина мови: Чудний наш народ: i сильний, i сумний (В. Винниченко). А нiч була дивна: тепла, темна та тиха. Все тут мовби однакове: i похилi до води вiльхи, i заснiженi бе реги (П. Загребельний ). Примiтка. Якщо узагальнювальне слово стоïть у головнiй частинi складнопiдрядно го речення, то пiдрядна частина, що вiдно ситься до узагальнювального слова, теж ви конує узагальнювальну функцiю: Все своє дитинство я ходив по на сiнню. Воно в нас було скрiзь, де не повернись: в горщиках, у вузли ках, на жердках у сiнях, в повiтцi попiд стрiхою, в сипанках, в мi шках та мiшечках (О. Довженко).

УзагальнювальнI слова при однорIдних членах речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13278