УмовнI власнI назви, абревIатури orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12610


У текстах офiцiйних повiдомлень, договорiв та iнших документiв з ве ликоï лiтери пишуться словосполу чення Високi Договiрнi Сторони (особливо в актах мiжнародного зна чення), Надзвичайний i Повноваж ний Посол, а в авторських договорах з великоï лiтери пишуться Автор, Ви давництво. В офiцiйних документах i листах слова Ви i Ваш також вжива ються з великоï лiтери. Скороченi назви (абревiатури) ус танов, закладiв, органiзацiй, утво ренi з частин слiв, пишуться двояко: УКРАÏНСЬКА МОВА з великоï лiтери, якщо цi слова вживаються на позначення оди ничних установ: У крiнф орм, Укрпрофрада, Киiв- мiськрада, М iнздороввiддiл; з малоï лiтери, якщо такi слова є родовими назвами: м iськрада, м едiнст ит ут , облви конком, райвно, райвiйськкомат. Складноскороченi назви, утворенi з початкових букв (iнiцiалiв), iмен власних i загальних, пишуться вели кими лiтерами: СНД, МАУ. СБУ, ТСН. ГУ МВС. Примiтки.
1. Скорочення вiд загальних назв, якi вимовляються як звичайнi слова
(без уставних звукiв), пишемо малими лiтерами: загс (до загсу), неп
(пiд час непу). Такi слова вiдмiнюються. Так само вiдмiнюються
iнiцiальнi ско рочення типу БАМ, а ïхнi закiнчення, що пишуться
з малоï лiтери, приєдну ються до останньоï лiтери
абревiатури без будь-якого знака (апострофа, коми): з БАМу, на БАМi;
з ВАКу, ВАКом;
2. У складних абревiатурах, утворених з назв лiтер iншомовного
алфавiту, з ве ликоï лiтери пишемо тiльки першу частину: Бiбi-
сi (Британська радiомовна корпо рацiя); Сi-ай-сi (Американська
розвiдка). ЗАПАМЯТАЙТЕ! З великоï лiтери пишуться слова в
шанобливому або пiдкреслено-урочистому значеннi (iнодi в поезiï
зi стилiстичною метою): 104 О н i, П о е т н е г л а д iа т о р , Щ
о б а в и т ь н а т о в п ц и р кови й . П о е т пророк, П о е т н о
в а т о р / вiл ьн и й м у ч е н ь ж и т т ь о в и й . Г . Ч уп р и
н ка . Я н е вга си м и й О го н ь п р екр а сн и й , О двiчний Д у
х . П. Тичина.

УмовнI власнI назви, абревIатури orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12610