УкраÏнський алфавIт orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12485


Сукупнiсть букв, розмiщених в ус таленому для певноï мови порядку, називають алфавiтом (азбукою, абеткою). Походження термiнiв Алфавiт вiд назв перших двох букв грецького алфавiту: альфа i бе та (по-новогрецьки вiта). Азбука вiд назв перших двох букв старословянського алфавiту: аз i буки. Абетка вiд назв перших двох букв украïнського алфавiту: а i бе. УВАГА! Цi слова абсолютнi синонiми. З iсторiï украïнського алфавiту Сучасний украïнський алфавiт це видозмiнена давня словянська аз бука, яку називають кирилицею. Та ку назву вона дiстала вiд iменi Ки рила, грецького мiсiонера, що разом зi своïм братом Мефодiєм склав цю азбуку (IX ст.). Брати та ïхнi послi- 53 УКРАÏНСЬКА МОВА довники перекладали грецькi релi гiйнi книги старословянською мо вою. Кирилиця лягла в основу бол гарського, македонського, украïн ського, росiйського, бiлоруського та сербського письма. Iншi ж словяни (поляки, чехи, словаки, хорвати, словенцi, лужичани) використову ють латиницю. У Киïвськiй Русi ця азбука особли во поширилася пiсля офiцiйного при йняття християнства в 988 р. Кири личний алфавiт складався iз 43-х лiтер, що мали словеснi назви. IСТОРИЧНА ДОВIДКА За тисячолiтнє iснування кирилицi в украïнський алфавiт уведено лише кiлька додаткових лi тер й, ï, г, е. Сучасна украïнська кирилиця проти первiсноï кириличноï системи змiнила звукову вартiсть лiтер г (укр. [А], а не [д]), е (укр. [/є], а не [е]), и (укр. звук високо-середнього пiдняття, а не [/]), щ (укр. [шч], а не [и/от]), ь (знак м'якшення, а не короткий голосний переднього ряду). Буква i] хоч i вiдома з лiтописних памяток дав нiх часiв як позначення звука [/], у сучасному ал фавiтному значеннi вживається з кiнця XIX ст. Лiтери ю, я графiчно видозмiненi букви (юс ма лий) i (юс великий), тому ïх не вважають нови ми. У звязку з тим, що в кириличнiй азбуцi було вiсiм грецьких лiтер, якi не вiдповiдали звуково му складовi украïнськоï мови, ïх вилучено з ал фавiту. Це лiтери ш (омега), i (ксi), | (псi), А- (фiта),ч (iжиця). Лiтери з (зем ля) i 5 (зело) передавали один звук, тому зали шилася тiльки одна лiтера. Зайвими в украïн ськiй графiцi виявилися лiтери ь (єр (йор)) i ьi (єри (йори)). Пiзнiше замiсть довгих назв лiтер були прийнятi сучаснi короткi: а, бе, ве тощо [33, с. 31-32]. ‘ Сучасний украïнський алфавiт складається з 33 букв, кожна з яких має своє мiсце, свою форму (буває ве ликою i малою, писаною i друкова ною) та назву. Украïнський алфавiт Букви Назви букв Букви Назви букв А а а Н н єн Бб бе 0 о о Вв ве Пп пе Гг ге Рр ер ґ г ге Сс ес Дд де Тт те Ее е Уу у є iе Ф Ф еф Ж ж же Хх ха 3 з зе Цц це И и и Чч че Ii i Ш ш ша Ï ï i' Щ щ ща Й й йот Ь ь знак К к ка м'якшення Лл ел Юю IУ М м ем Яя Iа Кожнiй людинi треба знати алфавiт з абсолютною точнiстю, оскiльки вiн має практичне значення. Насамперед це засiб довiдки, адже всi словники, каталоги в бiблiотеках, рiзнi списки осiб укладаються строго за алфавiтом- 54 Фонетика. Графiка. Орфоепiя При цьому враховується як зовнiшнiй (початковi букви), так i внутрiшнiй алфавiт (друга, третя… лiтери). Його використовують i як засiб облiку: зна чення лiтери вiдповiдає ïï алфавiтно му порядковi: А (а) перший, Б (б) другий i т. д. УВАГА! Апостроф ( ) i дефiс (-) при розташуваннi слiв за алфавiтом не враховуються. Розмiщення лiтер в алфавiтi традицiйне, нiякоï закономiрностi в цьому немає. Тому ал фавiт треба просто запамятати. До 1993 року буква ь стояла в алфавiтi ос танньою, тепер Тi переставлено на третє мiсце вiд кiнця. Нормами орфоепiï передбачене правильне називання лiтер, особливо в складi абревiатур, якi набули сьо годнi великого поширення: УРП ( у-ер-пе ), ТСН ( те-ес-ен ), ХТЗ (ха-те-зе). Отже, алфавiт є засобом буквеного читання.

УкраÏнський алфавIт orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12485