УкраÏнська мIфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13445


Первiсне уявлення прадавньоï лю дини про навколишнiй свiт вiдбите в мiфах. Мiфи (вiд грецького туïНов сло во, сказання; оповiдь, байка) на роднi перекази про явища природи, богiв чи обожнюваних героïв, уявних iстот. Усесвiтньо вiдомi давньогрецькi й давньоримськi мiфи про Зевса-Апол- лона, Афродiту-Венеру, Дiану-Ар- темiду, Прометея, Геракла тощо. На сильницьке й тотальне запроваджен ня християнства, агресивна боротьба 447 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА з дохристиянськими вiруваннями словян, з язичництвом, спалення де ревяних та потоплення камяних поганських* iдолiв, яким поклоня лися нашi предки, призвели до того, що нинiшнi поколiння майже втра тили звязок з багатющою скарбни цею словянськоï мiфологiï. Утiм, не слiд ототожнювати мiфи з релiгiєю. Вони не можливi без неï, але й не є спецiальним релiгiйним творiнням. На думку I. Зварича, мiфологiя стоïть ближче до поезiï, нiж релiгiя. Мiфологiя генетично спорiднена з фольклором i лiтературою. Мiфо творчiсть властива всiм народам свiту. У мiфах людина прагнула пояснити для себе походження Всесвiту, ство рення людини, тварин. Усi народи свiту мають мiфи про походження Сонця, Мiсяця, Землi, неба, гiр, рiчок, морiв, озер. Отже, мiфотвор чiсть можна вважати одним з найдав нiших виявiв колективноï людськоï свiдомостi, таких, як мистецтво, нау ка. Мiфи народжуються, помирають, змiнюючись знову ж таки мiфами. При широкому розумiннi мiфотвор чостi ми можемо говорити, заува жує I. Зварич, що кожна епоха людськоï цивiлiзацiï творить про себе саму мiф, зi своєю мiфопоетичною моделлю, картиною свiту. Крiм цьо го, кожна окрема людина творить про себе мiф, живе в мiфологiзованiй нею реальностi*. Мiф актуальний 448 для людини в усi часи, тому постiйно впливає на лiтературу. Не можна вважати мiф абсолют. ною вигадкою, фантастичним вимис лом. Мiф мiстить у собi обсяг людсь ких знань про свiт. Б. Степанишин зазначає: Хоча легенди та мiфи — це не лiтописнi хронiки, але вони й не вислiд суцiльноï фантастики: в ос новi ïх лежать прадавнi перекази, а перекази народжуються з буваль щин, отих вiддзеркалень людського буття. Саме з цього єдиного джерела й народився мiф про квiтучу краïну Орiану, нашу правiтчизну, про Бога всiх богiв Всебога Дажбога, про бога вогню Сварога i богиню води Да ну та iнших. Як стверджує С. Пiнчук, мiфо логiя украïнцiв пронизує в с i пори нацiонального буття, пронизує всi фази людського iснування вiд наро дження до смертi. Вона вiдбиває не тiльки стан людськоï душi, але й усю гаму ïï взаємин з природою. Н а думку дослiдника, укорiнення мiфiв у псй' хологiï i побутi нашоï нацiï настiльки глибоке, що з ним не витримало бою християнство, яке було зм уш ене ПО ступитися, дати дорогу ДОХрИСТ11 янському досвiдовi, особливо в галУ3 обрядовостi. Прикладом може послУ жити водiння Кози з вертепом. Хрис тиянська церква, бажаючи вкорi*11 тися навiчно, учинила дуже Не змiгши стерти з памятi нар свята, обряди, звичаï, вона узакони ла ïх. Рiздво, Вербна недiля, Зеленi свята, Iвана Купала, Маковiя, Спаса iт. iн. усi мають язичницьке похо дження. Проте в таких перетвореннях немає нiчого дивного, бо на новому етапi розвитку людськоï цивiлiзацiï старi форми культури наповнюються новим змiстом. Крiзь тисячолiття дiйшли до нас об рази Орiани, Рода, Дажбога, Лади, Сва- рога, Перуна, Свiтовида, Ярила, Веле са, Спаса, Берегинi й десяткiв iнших богiв. Вони були уособленням сил при роди (сонця, грому, блискавки, вiтру тощо) i охоронцями життя людей. На вiдмiну вiд грецькоï, в ук раïнськiй мiфологiï родинного звяз ку мiж богами не було. Ми чiтко не знаємо, ким вони доводяться один од ному. Боги вважалися всесильними та постiйно були присутнi в повсяк денному життi людини. Пригадаємо хоч би Плач Ярославни iз Слова про похiд Iгоря, у якому князева Дружина звертається до сил природи 3 проханням допомогти коханому. В останнє десятилiття були переви данi ґрунтовнi дослiдження та зяви лася цiла низка нових цiкавих Розвiдок про мiфологiю, як-от: 1-М. Костомаров. Словянська мiфо логiя. Киïв, 1994. ”Митрополит Iларiон. Дохристи янське вiрування украïнського на роду. Киïв, 1992.
3.1. Нечуй-Левицький. Свiтогляд украïнського народу. Киïв,
1992.
4. В. Давидюк. Украïнська мiфо логiчна легенда. Львiв, 1992.

УкраÏнська мIфологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13445