Творення звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12435


Як твориться звук? Звуки мови творяться мовним апа ратом людини, який складається з: органiв дихання (дiафрагма, леге нi, бронхи, дихальне горло, або трахея); гортанi з голосовими звязками; надставноï труби, що складається з трьох порожнин глотковоï, ро товоï, носовоï; органiв артикуляцiï (вимовляння): язика, зубiв, губ, пiднебiння, язичка. Упоперек гортанi, майже горизон тально, розмiщенi й прикрiпленi до хрящiв два невеликi пучки мязiв (голосовi звязки). Вони еластичнi, можуть скорочуватися й розтягува тися, розслаблюватися й напружува тися. Утворюваний голосовими звяз ками простiр називають голосовою Фонетика. Графiка. Орфоепiя щiлиною. Голос виникає тодi, коли пiд тиском видихуваного повiтря го лосовi звязки перiодично колива ються, наближаючись при цьому од на до одноï i напружуючись. Схема мовного апарату З гортанi струмiнь повiтря разом з голосом чи шумом потрапляє в по рожнину глотки, а потiм у ротову чи носову порожнину. З трьох порож нин надставноï труби найважливiшу роль у звукоутвореннi вiдiграє ротова порожнина, що розташована мiж двома щелепами верхньою нерухо мою i нижньою рухомою. Значну роль в утвореннi звукiв вi дiграє пiднебiння, яке умовно подi ляють на три частини: передню, се редню i задню з язичком на кiнцi. Язичок закриває або вiдкриває вихiд видихуваному струменю повiтря в носову порожнину й таким чином бере участь у твореннi носових / звукiв. Звуки остаточно форму ються в надгортанних порожнинах. Робота органiв мовлення регулю ється мозком людини, центральною нервовою системою. Усi мовнi органи подiляють на ак тивнi й пасивнi. До активних мовних органiв належать голосовi звязки, зад ня спинка глотки, мяке пiднебiння, язик i губи. До пасивних мовних ор ганiв належать тверде пiднебiння, яс на й зуби, а також носова порожнина. Роботу мовних органiв, яка не обхiдна для утворення звука, нази вають артикуляцiєю звука. Усi мовнi звуки подiляються на го лоснi i приголоснi [38, с. 50-51]. Голоснi це звуки мови, в основi яких лежить голос. При твореннi го лосних на шляху видихуваного по вiтря немає перепон. Приголоснi це звуки мови, в ос новi яких лежить самий шум або шум з бiльшою чи меншою домiшкою го лосу. При твореннi приголосних на шляху видихуваного повiтря мовнi органи створюють бiльшi або меншi перепони.

Творення звукIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12435