Творення форм вищого ступеня порIвняння якIсних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12863


Складена форма вищого ступеня порiвняння утворюється поєднанням слiв бiльш або менш i початковоï (вихiдноï) форми прикметникiв: бiльш вiдомий менш вiдомий; бiльш досвiдчений менш досвiдчений; бiльш здiбний менш здiбний; бiльш талановитий менш талановитий. Примiтки.
1. Украïнська художня лiтература й жи ва народна мова вiддають
перевагу, за де якими винятками, простiй формi вищого (найвищого)
ступеня порiвняння прикмет никiв. Складену форму вживають здебiль
шого тодi, коли вона стосується дiєприк метника.
Наприклад: випробувати випробуваний бiльш випробуваний.
2. Прикметники вищий, нижчий, стар ший, молодший вживаються як форми ви
щого ступеня i як форми звичайних прик метникiв, що втратили
значення вищого ступеня, у таких нерозкладних словосполу ченнях:
вища освiта, нижчий сорт, старший лейтенант, молодший лаборант.
3. Словосполучення бiльш-менш вiдо мий, бiльш-менш приємний не
є вищим сту пенем порiвняння прикметникiв, бо вира жають лише
помiрну ознаку.
4. Слово трохи послаблює вищий ступiнь: трохи довший, трохи
коротший.

Творення форм вищого ступеня порIвняння якIсних прикметникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12863