х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13921


Я кб и у нас нiчого значного не було в л iт ерат урi серед т ак званого середнього поколiння, не ка ж у ч и в ж е про лiт ерат уру ст арш их, то навiть у т аком у обсязi х iб а наш а украïнська м о л о д а л iт ерат ур а не є серйоз ною i значною ?! /. Д р а ч Саме у вiсiмдесятi роки в лiтерату ру ввiйшли насамперед поети-iнте- лектуали (Василь Герасимюк, Iгор Римарук, Iван Малкович, Оксана За- бужко, Оксана Пахльовська, бу- бабiсти (вiд Бу-Ба-Бу буфона да, балаган, бурлеск) Юрiй Андрухо- вич, Олександр Iрванець, Вiктор Не борак. Творчiсть письменникiв цього пе рiоду засвiдчила iснування спiльного європейського культурного середо вища, що сформувалося iз середини 80-х i до сьогоднi. Лiтературнi тво ри, що зявляються з-пiд пера су часних письменникiв, вiдрiзняються полiтекстуальнiстю, внутрiшньою глибиною, багатоплановою образнiс тю, своєрiднiстю художнього свiту. Театральнiсть свiтовiдчуття, сприй няття себе якщо не актором, то люди ною, яка мистецьки грає на сценi життя, характернi для головних ге роïв творiв цiєï доби. Позитив i нега тив утрачають чiткiсть обрисiв i вимiрiв, а життя постає в усiй своïй складностi й суперечливостi так, як це i є насправдi. Узагалi, правда, iстина це передусiм внутрiшнє сприйняття людини, а вже потiм суспiльна категорiя, стверджує су часна лiтература.

х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13921