х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13913


Цей перiод характеризується стаг нацiєю в культурi, обмеженням сво боди слова й свободи творчостi. Проте взiрцем i прикладом для письмен никiв сiмдесятих рокiв стали твор чi постатi шiстдесятникiв, з вуст яких уперше пiсля тривалого мов чання повноголосо пролунали кос мiчнi теми й нацiональнi рiвнове ликi в сприйняттi кожного украïнця. Проте суспiльний застiй штучно обмежив коло творчих шукань лiте ратурноï молодi. Набуток письменникiв 70-х рр. XX ст. засвiдчує епохальнiсть пiдня тих тем i своєрiднiсть ïх реалiзацiï. Свiтовiдчуття митцiв рiзниться, але спiльним є намагання трансформува ти болi й проблеми сучасностi в нацiональному руслi, пiдкреслити належнiсть до украïнськоï нацiï i по казати, що багато з тих бiд, якi ви никли сьогоднi, повязанi з нашим 808 минулим. ïх можна розвязати, стве рджують письменники, тiльки ос мисливши, хто ми є на землi i який родовiд успадковуємо.

х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13913