х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13935


Лiтературний процес девяностих рокiв надзвичайно рiзноманiтний i 815 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА багатогранний. Найяскравiшими фi гурами лiтератури девяностих зали шалися представники попереднiх по колiнь. Вони становили основу цiєï лiтератури, згодом донаснажену яск равими експериментаторськими поста тями . Пашковського, С. Процюка, О. Ульяненка… З другоï половини 80-х рокiв ук раïнська лiтература розпочинає но вий етап свого розвитку. У мистецтвi зявляються постатi (Вiктор Небо рак, Юрiй Андрухович, Iван Малко- вич, Iгор Римарук, Олександр Iрва- нець, Василь Герасимюк, Юрiй По- кальчук, Оксана Забужко та багато iнших), що не бажають миритися з пануванням єдино правильного напрямку соцiалiстичного ре алiзму, та свiй протест i виклик вони виявляють в епатажних формах. Так виникають неоавангардистськi угру повання Бу-Ба-Бу, Лугосад тощо, якi, творчо використовуючи художнi засоби iнших стилiв i епох (низового бароко*, футуризму, да даïзму), а також найкращi надбання свiтовоï лiтератури (творчiсть Жан- на-Поля Сартра, Умберто Еко, Габрiеля Гарсiа Маркеса), змогли створити новий масив украïнськоï лiтератури. Вона вiдрiзняється вiд попереднiх лiтературних здобуткiв украïнських митцiв принциповою, межовою переоцiнкою суспiльних i особистiсних атрибутiв, посиленою увагою до психологiчного свiту осо бистостi, експериментуванням щодо форми художнього твору, пiдкресле но вiльним поводженням з мовою як з матерiалом художнього тексту. Експериментаторство стає провiд ним напрямком творчоï дiяльностi письменникiв кожен пiдсвiдомо прагне сказати своє слово в лiтера турi сучасноï добли i вважає, що тра дицiйнi форми та засоби для цього неприйнятнi. Украïнська лiтература вiд середи ни 80-х рокiв i до сьогоднi це ху дожнiй масив, що продовжує форму ватися. Ïï репрезентують творчi осо бистостi, створене якими важко порiвнювати або зiставл яти, настiльки воно рiзниться за стилем, використа ними художнiми засобами, способом мислення та вiдтворення дiйсностi. Та незважаючи на протилежнiсть по шукiв i одиничних мiнi- успiхiв, ук раïнська лiтература сучасноï доби ще не набула того свiтового резонансу, на який вона заслуговує в контекстi здобуткiв попереднiх епох. З чим прийдуть на лiтературний олiмп су часнi украïнськi письменники, чи стануть вони всесвiтньо вiдомими, питання, що має розвязати час. У лiтературних текстах сьогодення художня реальнiсть постає такою ж рiзноманiтною, як i справжня. У цьо* му й полягає непересiчне значення цих творiв.

х рр. XX ст. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13935