ТворчIсть шIстдесятникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13884


У часи хрущовськоï вiдлиги 0 никла могутня когорта представни кiв культури Украïни. Це була п 780 Нова лiтература тужна хвиля, що засвiдчила реiнкар- нацiю украïнського духу пiсля спус тошливоï хвилi репресiй, яка мала фi зично й морально знищити нацiона льне вiдродження 20-30-х рр. XX ст. Лiтературне мовчання, спричинене страхiтливим винищенням усього украïнського, розiрвав прихiд в украïнську лiтературу яскравих творчих постатей М. Вiнгранов- ського, I. Драча, Л. Костенко, Д. Павличка, В. Симоненка, Г. Тю тюнника та iнших талановитих представникiв украïнського моло дого вiдродження. Водночас цей процес був нерозрив но повязаний з усесвiтнiм сплеском лiтератури, образотворчого мистец тва, найвизначнiших досягнень у сфе рi науки (польоти в космос, виник нення кiбернетики, швидкий поступ медицини тощо). Iмена митцiв, що залишили яск равi здобутки в царинi украïнськоï прози загальновiдомi: Михайло Сте льмах, Олесь Гончар, Павло Загре- бельний, Юрiй Мушкетик. Характерним для багатьох прозо вих творiв 60-х рр., зокрема присвя чених сучасностi, було те, що вони ставили в центр уваги проблеми осо бистостi, ïï ролi в суспiльствi та мо- рально-духовного потенцiалу. За жанром це, найчастiше, аналiтико- психологiчний, лiрико-психологiч- ний роман або повiсть.

ТворчIсть шIстдесятникIв orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13884