ТвIрне I похIдне слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12708


Твiрне слово це слово, яке є ба зою для утворення iнш ого. Так, iмен ники л iс, вода, ст еп є твiрними сло вами для прикметникiв лiсовий, во дяний, ст еповий. А цi прикметники у свою чергу є твiрними словами для утворення нових iменникiв лiсовик, водян ик, ст еповик. П охiдне слово це слово, яке ут ворилося на базi того, що вже iснує в мовi. Хронологiчно воно є вторинним щ одо твiрного, вiд якого утворилося. {Твiрне слово Похiднi слова лiснии лiсовий Л IС лiсок узлiсся пралiс

ТвIрне I похIдне слово orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12708