ТвIрна основа I словотворчI афIкси orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12710


Твiрна основа спiльна частина твiрного i похiдного слiв (графiчне позначення ‘ 1). Словотворчi афiкси тi елементи, якими похiдне слово вiдрiзняється вiд твiрного (граф iчне п означен ня 7Г). До словотворчих афiксiв належать: префiкс, суфiкс, iнтерфiкс (сполучна голосна у складних словах), постфiкс ( ся, -небудь). МIРКУЙÏЕТАКÏ Для того щоб визначити твiрну основу, треба спiвставити твiрне i похiдне слова й видiлити в них спiльну частину. Так, у парi слiв правда правдивий твiрною основою є правд-, а в парi правдивий i правдивiсть твiрна основа прав, див-. Похiдне слово предобрий вiдрiзняється вiд твiрного добрий префiксом пре-. Тут слово творчим афiксом є префiкс пре-. Похiдне слово казковий вiдрiзняється вiд твiрного казко суфiксом -ов (ий). Тому в наведеному прикладi словотворчим афiксом виступає суфiкс -ов. В iнших похiдних словах аф iксом м оже бути префiкс i суфiкс одночасно: похiдне прибереж ний i твiрне берег. Аф iкси префiкс при- i суфiкс -н-. Твiрна основа може бути похiдною (наявнi афiкси) i непохiдною (один корiнь). УВАГА! У словi може бути кiлька твiрних основ: чорноморський (вiд Чорне море), машино будiвний (вiд машини будувати). РОЗРIЗНЯЙТЕ! Поняття твiрне слово i твiрна основа не то тожнi. Проте твiрною основою (ТО) може бути й цiле твiрне слово (ТС). Звернiть увагу, що в наве дених нижче прикладах твiрне слово й твiрна ос нова збiгаються (ТО = ТС). Крим кримський креслити накреслити звичайно надзвичайно хто хто-небудь

ТвIрна основа I словотворчI афIкси orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12710